Více času na podstatné

Efektivní energie III. výzva

05.02.2010 10:02

Cíl výzvy:

Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů.

 

Podporované aktivity:

a) Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) - pro MSP a velké podniky
- modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
- modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla,
- zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů,
- využití odpadní energie v průmyslových procesech,
- zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla,

- snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

 

b) Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů - pouze MSP:
- výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie (skládkový plyn)

 

Podporovanými aktivitami nejsou:

- výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
- výroba energeticky úsporných výrobků a zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie,
- pěstování energetických rostlin,
- použití alternativních paliv v dopravě,
- projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu.
- výroba peletek,
- fotovoltaika,
- větrné elektrárny,
- výroba elektřiny z geotermální energie,
- nákup energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení.
- v rámci prioritní oblasti 1 - Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie (dle bodu 2.1.a): projekty, které při zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla současně nevykazují absolutní sníženou spotřebu energie či absolutní snížení vypouštěného množství emisí CO2 .

 

Dlaší podrobnosti: ZDE