Více času na podstatné

Eko-energie a CzechInvest

10.02.2010 06:38

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pomáhá domácím i zahranicním
subjektum s prípravou jejich investicních zámeru v Ceské republice, a to vcetne získání
investicních pobídek. Za dobu od svého založení na konci roku 1992 zprostredkovala 1 356
investic v celkovém objemu 665 miliard korun, díky nimž v zemi vzniklo pres 200 tisíc
nových pracovních míst.


CzechInvest investorum poskytuje komplexní služby po celou dobu jejich pusobení v Ceské
republice. Zprostredkovává kontakty mezi nadnárodními spolecnostmi a jejich potenciálními
subdodavateli, a podporuje další expanzi investicních projektu vcetne vedecko-výzkumných
aktivit navázaných na aktuální výrobu. CzechInvest propaguje Ceskou republiku v zahranicí
jako lokalitu vhodnou pro umistování investic.


Zájemcum o podnikání v Cesku CzechInvest nabízí komplexní služby na jednom míste a pod
jednou strechou. K hlavním úkolum agentury patrí poskytovat aktuální informace o ceském
podnikatelském prostredí, dení v konkrétních sektorech, aktuální nabídce nemovitostí pro
podnikání nebo o možnostech podpory z evropských a národních fondu.


CzechInvest dále nabízí pomoc investorum pri výberu vhodné lokality pro investování, stejne
jako podporuje rozširování nabídky podnikatelských nemovitostí vcetne podpory
prumyslových zón, a to formou programu revitalizace brownfieldu. Za tímto úcelem agentura
spravuje nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí, díky níž mohou mesta i
podnikatelé investorum nabízet své prostory pro podnikání, a v roce 2008 za podobným
úcelem zrízenou Národní databázi brownfieldu.


Dalším klícovým smyslem existence CzechInvestu je podpora podnikání. Krome podpory
z národních zdroju se v posledních letech staly zdrojem rozdelování financních prostredku i
dotacní programy Evropské unie pro podporu podnikání – nejprve Operacní program Prumysl
a podnikání (pro roky 2004 – 2006) a nyní Operacní program Podnikání a inovace (2007 –
2013). Tento dotacní titul podporuje podnikatelské projekty z oblasti zpracovatelského
prumyslu a souvisejících služeb ve forme dotací a zvýhodnených úveru. Vyhrazené financní
prostredky v tomto období dosahují hodnoty 100 miliard korun a pocházejí dílem ze
strukturálních fondu EU (85 %) a dílem z ceského státního rozpoctu (15 %). Dosáhnout na ne
mohou projekty realizované na území celé Ceské republiky krome Hlavního mesta Prahy.
Veškeré informace k OPPI vcetne pomoci s výberem správného dotacního programu
poskytnou pracovníci regionálních kancelárí agentury CzechInvest, které sídlí v každém
krajském meste CR.


Globálním cílem OPPI je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru prumyslu a služeb a rozvoj
podnikání, udržení pritažlivosti Ceské republiky, regionu a mest pro investory, podpora
inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledku
výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a rustu hospodárství založeného na
znalostech pomocí kapacit pro zavádení nových technologií a inovovaných výrobku, vcetne
nových informacních a komunikacních technologií.


V rámci OPPI existuje 15 dotacním programu, které jsou ruzne tematicky zamereny. Jedním
z programu podporující podnikatele pri snižování energetické nárocnosti výroby a spotreby
primárním energetických zdroju a naopak zvyšování využití obnovitelných a druhotných
zdroju, je práve program EKO-ENERGIE.


V rozvoji a využití obnovitelných zdroju energie má Ceská republika velmi dobrý potenciál.

Podporovanými aktivitami jsou:
a) Zvyšování úcinnosti pri výrobe, prenosu a spotrebe energie (úspory energie):
- modernizace stávajících zarízení na výrobu energie pro vlastní potrebu vedoucí ke zvýšení jejich úcinnosti
- zavádení a modernizace systému merení a regulace
- modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektriny a tepla
- zlepšování tepelne technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domu
- využití odpadní energie v prumyslových procesech
- zvyšování energetické úcinnosti zavádením kombinované výroby elektriny a tepla
- snižování energetické nárocnosti / zvyšování energetické úcinnosti výrobních a
technologických procesu a technologických procesu

b) Využití obnovitelných a druhotných energetických zdroju:
- výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zarízení na výrobu
a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomas a druhotných
zdroju energie (skládkový plyn)

Typickými príklady projektu, které lze z programu podporit, jsou rekonstrukce vodní
elektrárny, výstavba bioplynové stanice, výmena otopného systému nebo zateplení budov
(vyjma rodinných a bytových domu).

Príjemcem podpory mužou být malé a strední podniky (pro obe aktivity). Aktivita využití
obnovitelných a druhotných energetických zdroju je urcena i velkým podnikum.

Dotace je možné využít také na nákup pozemku staveb (vcetne novostaveb), úpravy pozemku,
vybudování inženýrských sítí a komunikací, vznik projektové dokumentace stavby, náklady
na rekonstrukce a modernizace, na porízení hardwaru a síte, stroju a zarízení (vcetne rídícího
software), které nebyly predmetem odpisu.

Výzva III byla vyhlášena 1.února 2010. Príjem registracních žádostí bude zahájen 1.brezna
2010 a ukoncen 30.cervna 2010. V této dobe se to se mužou žadatelé do programu EKOENERGIE
prihlásit. Plánovaná alokace pro tuto výzvu ciní 3 miliardy korun.

Realizace projektu (vcetne uzavíraní smluv s dodavateli, apod.) smí být zahájena až po datu
prijatelnosti projektu, tj. datu schválení registracní žádosti. Projekt musí obsahovat
energetický audit, na jehož základe bude dotace priznána. Na rozdíl od programu Zelená
úsporám, program EKO-ENERGIE hodnotí projekty dle Výberových kritérií (uvedené ve
výzve programu). Dotace tedy nejsou vypláceny automaticky, ale na základe techto kritérií.

Podporovány budou projekty žadatelu, jejichž prevažující cinnost nespadá do oboru:
- stavba lodí
- prumysl syntetických vláken
- uhelný a ocelárský prumysl
- zemedelství, rybolov, akvakultura a lesnictví
- výroba, zpracování a uvádení na trh výrobku uvedených v príloze I Smlouvy o ES (viz
príloha této výzvy)

Minimální absolutní výše dotace na projekt ciní 0,5 mil. Kc, maximální absolutní výše dotace
je 250 mil. Kc. Výše dotace v % zpusobilých výdaju je pohybuje od 30 do 60 procent.
Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostrednictví elektronického úctu
eAccount na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccout. Žadatel nejprve vyplní a
elektronicky odešle registracní žádost a po jejím schválení podá plnou žádost. Pro podání
žádosti o podporu je nutný elektronický podpis, který vydávají mimo jiné i regionální
kanceláre agentury CzechInvest v každém krajském meste CR.

Všechny další podrobnosti a podmínky programu najde žadatel ve výzve, a to na stránkách
https://www.czechinvest.org/eko-energie-vyzva-iii

 

Autor: Blanka Miksová, Regionální projektová manažerka, CzechInvest