Více času na podstatné

Ekologické zátěže z pohledu MPO

16.02.2018 07:54

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu již více než 15 let procesuje program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a program řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.

Výše uvedené programy byly vládou České republiky schváleny v roce 2002. Na realizaci programy určenýchprojektů vláda vyčlenila pro region severozápadních Čech částku 15 mld. Kč, která byla v roce 2017 navýšena na 18 mld. Kč, a pro Moravskoslezský kraj (dále MSK) částku 21 mld. Kč, kdy v rámci programu došlo také k řešení ekologických škod po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje.

Důvodem vzniku programů byla skutečnost, že v rámci privatizace noví vlastníci převzali od státu nejen těžební lokality, ale i rozsáhlá území určená k rekultivaci, na něž nebyla vytvořena potřebná finanční rezerva. V případě MSK bylo nutné posílit i finanční zdroje na řešení důsledků restrukturalizace hornictví.

Konkrétní projekty programů posuzují a doporučují Ministerstvu financí zadání veřejné zakázky na jejich realizaci k tomu vládou jmenované meziresortní komise, jejichž činnost zajišťuje MPO. Ministerstvo financí vystupuje jako zadavatel a investor.

V Ústeckém a Karlovarském kraji bylo v rámci programu realizováno 209 sanačních, rekultivačních a revitalizačních projektů v celkové finanční výši 7,7 mld. Kč. V realizaci je 30 projektů v celkové finanční výši 2,6 mld. Kč. Za nejvýznamnější akce uvedeného programu lze označit soubory sanačních, rekultivačních projektů v okolí nově vznikajících lomových jezer v prostorech bývalých lomů Chabařovice, Ležákya Medard-Libík. Nelze opomenout ani rozsáhlé rekultivace Radovesické výsypky, na jejímž prostoru dochází k vybudováním nových komunikací.

V Moravskoslezském a Jihomoravském kraji bylo v rámci programu realizováno 145 sanačních, rekultivačních a revitalizačních projektů v celkové finanční výši 5,9 mld. Kč. V realizaci je 46 projektů v celkové finanční výši 7,1 mld. Kč. Jako zásadní lze označit projekty zahlazování starých zátěží v OKD, projekty řešící útlum termických procesů na hořících odvalech, projekty řešící nekontrolované výstupy metanu a projekty pro přípravu území po ukončené hornické činnosti k dalšímu využití.

V současné době je ve spolupráci s Ministerstvem financí připravován seznam projektů výše uvedených programů určených pro zadání veřejné zakázky na jejich realizaci v roce 2018, kdy lze za zásadní označit pokračující rekultivace bývalých vnějších výsypek hnědouhelných dolů a projekt Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Soběšovice-Dolní Domaslavice a projekt rekultivace odvalu Urx.

MPO bude i v letošním roce prostřednictvím státních podniků k tomu zřízených provádět zahlazování následků bývalé hornické činnosti, což se v mnoha případech prolíná s odstraňováním ekologických zátěží.

Státní podnik DIAMO bude pokračovat v sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, a to v čerpání zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu a v likvidaci technologických, hydrogeologickýcha geologicko-průzkumných vrtů. V roce 2018 bude dokončena rekonstrukce neutralizační stanice NDS 6, kdy bude realizována montáž technologií, provedeny provozní zkoušky a stanice bude uvedena do provozu.

V rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí bude v roce 2018 zahájena realizace další etapy prací v rámci odstraňování starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy – Sektor VIII etapa I a II. Jedná se o etapy navazující na projekty realizované v letech 2010 – 2017, které byly zaměřeny na ochranu zdroje pitné vody. Realizace se předpokládá v letech 2018 – 2021. Bude se jednat o relikvidaci 48 sond, z toho sanační práce u 13 sond. Hlavním cílem projektu je odstraněnízdrojů kontaminace a zabezpečení sond tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k průniku ložiskových médií nejen na zemský povrch, ale ani k jejich přetoku do jiných podzemních struktur.

Nad rámec zahlazování následků bývalé hornické činnosti bude i nadále státní podnik DIAMO provádět, na základě usnesení vlády ČR č. 626/1996, likvidaci jedné z největších ekologických zátěží v České republice, a to skládky odpadů – lagun bývalého státního podniku Ostramo. Předpokladem je, že v roce 2018 dojde k vymístění cca 92 tis. tun nadbilančních kalů a následně bude řešen segment kontaminovaných zemin a podzemních vod.

 

 

Autor: Ing. Vladimír Šanda, vedoucí Oddělení hornických procesů a využívání nerostných surovin Ministerstva průmyslu a obchodu

Zdroj: Odpadové fórum 2/2018