Více času na podstatné

Ekonomické úspory v povrchové úpravě kovů – žárové zinkování

06.06.2011 09:02

V rámci povrchové úpravy kovů se provádí v provozovně žárové zinkování mokrým způsobem. Vlastní výrobky určené k pozinkování jsou většinou vědra a konve, pro jiné zákazníky je to poměrně široký sortiment zboží.K pozinkování jsou vhodné všechny druhy oceli používané jako konstrukční materiály, lze také zinkovat šedou a temperovanou litinu. Nevhodné jsou kombinace materiálů o různé tloušťce nebo materiály malé tloušťky, které mají při úpravě sklon k různým deformacím.

Pro vytvoření kovově čistého aktivního povrchu jsou prováděny operace předúpravy, které mají za cíl odstranit vrstvy okují, rzi, mastnoty a nečistoty, které by mohly ve svém důsledku negativně ovlivnit kvalitu pozinkování.V prvé fázi zpracování se materiál odmoří ve dvou mořících vanách v lázni kyseliny chlorovodíkové zředěné vodou v poměru 1 : 1. Zde se materiál zbavuje především okují a rzi. Lázeň není prozatím temperována a její teplota odpovídá teplotě v budově. Do lázně se přidává detergent se smáčecím a odmašťovacím účinkem.Dále se materiál nechává oschnout.Odmořený materiál se bez oplachu přesune k zinkovací peci ( vaně ). Pracovník pověřený funkcí podavače tento materiál pomocí kleští nebo různých závěsů či držáků zanořuje přes tavidlo ( chlorid amonný ) do roztaveného zinku, prostrčí materiál pod přepážkou a podá jej tahači. Tahač pomocí podobných nástrojů a pomůcek vytáhne pozinkovaný materiál nad hladinu zinkovací lázně a oklepnutím o podestu pece odstraní přebytečný zinek. Následně se pozinkovaný dílec opláchne v zamáčecí kádi s vodou o mteplotě cca 80 – 90o C. Uvedeným způsobem se zastavuje reakce mezi zinkovým povlakem a základním materiálem. Po tomto úkonu následně provede vizuální kontrolu kvality pokovování.

Prvními kroky projektu byly materiálové a energetické bilance zájmové oblasti.Komplexní sledování toků materiálů a energie bylo podrobným měřením a sledováním realizováno po několik směn.V průběhu sledování byly identifikovány skutečné ztráty , které byly porovnány s informacemi o odebraných množstvích a hodnotách za roční období.Porovnáním uvedených hodnot byla získána použitelná bilance, která předkládá skutečné využití vstupů, vymezuje úzké profily výrobního toku a konkretizuje reálná čísla ztrát včetně jejich přesného vyčíslení.

Identifikované problémy.
Zjištěné problémy provozovny lze v zásadě rozčlenit do následujících skupin :
• nevhodnost energetického zabezpečení technologie a související emisní problematika
• vysoké ztráty vstupní suroviny – zinku
• únik z mořící lázně do ovzduší
• neúměrné náklady na ochranné pracovní pomůcky vznikající na základě jejich krátké životnosti

Pokud se týká energetického zabezpečení technologie , vytápění zinkové lázně je řešeno po palivové stránce černým uhlím. Vznikají zde zásadní problémy :
    - kolísání teploty zinkovací vany, ovlivněné lidským faktorem. Zjištěné teoelné rozdíly během pracovního procesu s negativním vlivem na kvalitu pozinkování
    - vzniká zde únik emisí do ovzduší vedle občanské zástavby, dopadem jsou negativní postoje obyvatelstva a kontroly ze strany samosprávných a legislativních orgánů

Ztráty vstupní suroviny – zinku, zde byla zjištěny nežádoucí odpadové proudy :
    - ztráty zinku zachyceného na nosných hácích, které musí být odstraňovány v mořících lázních
    - ztráta zinku, který je v lázni vysrážen ve formě tvrdého zinku – negativní vliv přenosu solí železa a kyseliny do taveniny
    - ztráty zinku v salmiakových stěrech – problém spojení zinkové lázně s tavidlem
    - ztráta zinku v popelu – zinkový popel obsahující zbytky tavidla vznikající na hladině zinkovací lázně musí být pravidelně odstraňován / riziko vzhledového poškození povlaku předmětů a dále nebezpečí rychlého korozního napadení povlaku

Úniky chlorovodíkové kyseliny z mořící lázně vznikají :
    - odparem z mořící lázně
    - okapem při vyjmutí mořených předmětů

Neúměrné náklady na OPP – pracovní obuv / jedná se o obuv s pevnou patou a špicí / její životnost je ovlivňována následovně :
    - působení kyseliny
    - působení žáru podlahy u zinkovací lázně

Priority navržených opatření vycházely z následujících zásad :
• materiálová efektivnost
• energetická náročnost
• ekologická přijatelnost

Realizovaná opatření :

1.) náhrada závěsných prvků za prvky vyrobené z materiálu nepřijímajícího zinek
2.) změna druhu pracovní obuvi – ve spolupráci s obuvnickou firmou byla vyvinuta pracovní obuv vhodná svými tepelnými parametry odolávající kyselině
3.) realizace izolace záchytné jímky na kyselinu včetně zajištění dostatečného odkapu odmořených dílců
4.) oplach po moření - pro minimalizaci rizika přenosu solí železa a kyseliny do tavidla bude instalována oplachová vana s dvoustupňovým ponorem s průtočným protiproudovým uspořádáním.
5.) vyrovnání teplotního režimu povrchové úpravy kovů - realizace vlastního zdroje tepla , plynové kotelny s vhodnými parametry.
6.) Instalace filtrů zachycujících výpary Hcl.

 

Efekty projektu

 

 

Investiční náročnost

Čistý roční

podnikový efekt

Snížení roční

 produkce odpadů

Snížení spotř.

energie

Průměrná

návratnost

investice

2.700 tis. Kč

1.369 tis. Kč

59  tun

4.250 GJ

1,97 roku

 

 

 

 

Závěr.

Projekt ukázal možnost vnitřních rezerv - vysledováním ztrát jednotlivých materiálů v menších technologických celcích samostatně vyhodnocovaných. Dokazuje skutečnost, že i malých podnicích lze dosáhnout zajímavých úspor a snížení dopadů na životní prostředí. Je zde potvrzena myšlenka, že i realizací opatření s nízkou investiční náročností nebo zcela neinvestičních lze dosáhnout zajímavých přínosů.


Josef Šlesinger
Centrum čistší produkce Brno, Masná 5
602 00 Brno
e-mail : cpcbr.@volny.cz