Více času na podstatné

Energetická bilance České republiky

27.04.2011 14:46

Český statistický úřad pravidelně a velmi pozorně sleduje vývoj v oblasti energetiky prostřednictvím statistik výroby energií, těžby uhlí, dovozu ropy a mnoha dalších. Energetická bilance, na kterou se dnes ČSÚ zaměřil, je výsledkem vzájemného propojení širokého spektra dat Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Jedná se o velmi komplexní model poskytující ucelený pohled na tuzemské energetické toky.

„Limity těžby, jaderná energetika, fotovoltaika a řada dalších témat spojených s energetickou politikou patří mezi aktuální problémy aktivně projednávané během posledních let. Energetická bilance je velmi cenným nástrojem připravovaným ČSÚ pro podporu nejzávažnějších politických rozhodnutí. Díky své komplexnosti a hlavně objektivitě může posloužit jako kvalitní informační základna pro přípravu návrhu aktualizace Státní energetické koncepce, který má být Vládě ČR předložen do konce tohoto roku“, uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Struktura energetické bilance
Energetická bilance názorně ukazuje, jaké množství paliv a energií vstupuje do tuzemského palivoenergetického komplexu, co se s nimi děje a kde se spotřebovávají. Na jedné straně popisuje tuhá, kapalná a plynná paliva a elektrickou a tepelnou energii vstupující do ekonomiky. V další fázi sleduje, na co jsou jednotlivé vstupy použity (například výroba koksu, produkce kapalných paliv z ropy a dehtů nebo výroba elektřiny z tuhých paliv). Závěrečná část energetické bilance se věnuje konečné spotřebě paliv a energií v jednotlivých sektorech a odvětvích jako je průmysl, doprava, domácnosti a další.

Energetické vstupy v roce 2009
Proti roku 2008 se energetické vstupy do národního hospodářství ČR výrazně snížily. Prvotní energetické zdroje (dále PEZ) poklesly celkem o 4,5 %. Na poklesu se podílí především snížení těžby uhlí o 6,1 % a nižší dovoz ropy o 8,1 %. Ve struktuře PEZ zůstává zachována majoritní role tuhých paliv s podílem 47 %. Kapalná paliva se podílí 23 % a plynná 16 %. Zbylých 14 % připadá na teplo a elektřinu. Vývoz elektřiny se v roce 2009 zvýšil o 11 %, zatímco dovoz zůstal na úrovni roku 2008. Trend snižující se energetické náročnosti hrubého domácího produktu zůstal zachován, protože pokles PEZ v roce 2009 byl vyšší než pokles HDP (4,1 %). Tato energetická náročnost je definována jako podíl spotřeby PEZ v GJ na tisíc Kč HDP ve stálých cenách roku 2000. V roce 2009 byla 0,596 GJ/tis.Kč.

2010 – rok fotovoltaických elektráren
Z předběžných dat za rok 2010 je proti roku 2009 zřejmý růst tuzemské těžby černého uhlí a dovozu ropy. Výroba elektřiny také rostla a to ve všech segmentech. Impozantní, ale nepřekvapující, je zejména sedminásobný růst výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách. V roce 2010 byl podíl solárních zdrojů na celkové výrobě elektřiny pouze 0,7 %.

 

Zdroj: ČSÚ