Více času na podstatné

Energie z obnovitelných zdrojů: Komise potvrzuje význam integrace trhů a potřebu růstu po roce 2020

08.06.2012 08:54

Evropská unie je odhodlána dosáhnout do roku 2020 20% podíl energií z obnovitelných zdrojů. Tohoto cíle lze hospodárně dosáhnout pouze tehdy, pokud by všechny stávající politiky byly uplatňovány ve všech členských státech a pokud by režimy podpor byly harmonizovány. Komise proto ve sdělení, které dnes přijala, vyzývá k zaujetí koordinovanějšího evropského přístupu při zavádění a reformování režimů podpor a k intenzivnějšímu obchodování s energiemi z obnovitelných zdrojů mezi členskými státy. Vedle toho je s ohledem na potřebu právní jistoty pro investory nezbytné zahájit diskusi o budoucnosti a vytvoření pevného rámce po roce 2020.

 

„Měli bychom pokračovat v rozvoji energií z obnovitelných zdrojů a podpoře inovativních řešení. Musíme postupovat hospodárně,“ uvedl komisař pro energetiku Günther Oettinger. „To znamená vyrábět větrnou a solární energii tam, kde to je ekonomicky rozumné, a obchodovat s ní v Evropě tak, jak to děláme s jinými výrobky a službami.″

Dnešní sdělení vyzdvihuje čtyři hlavní oblasti, kde je třeba do roku 2020 vystupňovat úsilí, aby bylo dosaženo cílů stanovených pro energie z obnovitelných zdrojů a přitom postupovali hospodárně:

  • Trhy s energií: Komise trvá na nezbytnosti dokončit vytváření vnitřního trhu s energií a uznává potřebu řešit na trhu investiční pobídky k výrobě elektrické energie, aby bylo možné hladce začlenit energie z obnovitelných zdrojů na trh.

  • Režimy podpory: Komise upřednostňuje režimy, které podporují snížení nákladů a zamezují nadměrné kompenzaci. Rovněž vyzývá k tomu, aby režimy podpory byly mezi členskými státy navzájem ve větším souladu, čímž by se předešlo zbytečným překážkám.

  • Způsoby spolupráce: Komise podporuje intenzivnější využívání mechanismů spolupráce stanovených ve směrnici o energiích z obnovitelných zdrojů. Mechanismy spolupráce členským státům umožní dosáhnout jejich vnitrostátních závazných cílů vzájemným obchodováním s energiemi z obnovitelných zdrojů. To například znamená, že jeden členský stát nakupuje větrnou či solární energii z jiného členského státu nebo ze třetí země mimo EU. To může být levnější než výroba solární či větrné energie v domovské zemi.

  • Energetická spolupráce ve Středomoří. Komise navrhuje zlepšit regulační rámec a zdůrazňuje, že integrovaný regionální trh v Maghrebu by usnadnil rozsáhlé investice v daném regionu a umožnil by Evropě dovážet energii z obnovitelných zdrojů. Komise ve sdělení uznává, že pokud jde o období po roce 2020, dojde bez vhodného rámce k prudkému poklesu růstu energií z obnovitelných zdrojů. Takový rámec musí umožňovat více příležitostí pro inovace a snížení nákladů, aby se obnovitelné zdroje staly slibným investičním odvětvím přispívajícím k růstu. Komise proto navrhuje zahájit postup vypracování budoucích politických variant a stanovení milníků pro rok 2030. Vedle scénáře bez dodatečných opatření vytyčila tři další možnosti:

  • Nové cíle pro emise skleníkových plynů, avšak žádné cíle pro energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním nástrojem pro snížení emisí CO2 by byl systém EU pro obchodování s emisemi.

  • Tři vnitrostátní cíle: energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a snížení emisí skleníkových plynů.

  • Cíle vytyčené v rámci celé EU: energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a snížení emisí skleníkových plynů.

 

Komise zdůrazňuje, že je zásadní co nejdříve identifikovat milníky, kterých je třeba dosáhnout do roku 2030. Díky nim by výrobci energií z obnovitelných zdrojů měli být čím dál více konkurenceschopnějšími účastníky evropského trhu s energií.

 

Souvislosti

Směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, přijatá v roce 2009, stanoví závazné cíle pro energie z obnovitelných zdrojů, přičemž usiluje o to, aby do roku 2020 bylo dosaženo 20% podílu energií z obnovitelných zdrojů v celkové skladbě energie EU. Každý členský stát musí v rámci celkového podílu energií z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie dosáhnout jednotlivých cílů. Počáteční růst energií z obnovitelných zdrojů vyvolaný tímto rámcem byl slibný.

Vytváření jednotného trhu s energií stále probíhá a s ohledem na růst v odvětví energií z obnovitelných zdrojů je jeho dokončení o to naléhavější. Pouze na otevřených trzích si mohou energie z obnovitelných zdrojů spravedlivě konkurovat.

K dosažení cílů pro rok 2020 musí členské státy realizovat své národní akční plány a podstatně zvýšit financování energií z obnovitelných zdrojů. Je zapotřebí, aby se roční kapitálové investice rychle zdvojnásobily až na 70 miliard EUR. Tyto investice by měly pocházet převážně ze soukromého sektoru.

Tomu však brání nedostatečná jistota, pokud jde o směr budoucích politik po roce 2020.

 

Další informace:

Sdělení o energiích z obnovitelných zdrojů naleznete ZDE.

Internetové stránky Komise o energiích z obnovitelných zdroj ZDE.

Shrnutí pokroku, kterého členské státy dosáhly při plnění cílů v oblasti energií z obnovitelných zdrojů (2010) ZDE.

 

Zdroj: ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE