Více času na podstatné

ERÚ vydal cenová rozhodnutí pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství

24.11.2017 12:42

Regulované ceny elektřiny pro příští rok v průměru klesnou pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, mírně naopak vzrostou pro domácnosti a malé podnikatele. Kromě typu odběru pohyb regulovaných cen závisí také na lokalitě, resp. distribučním území, ve kterém se zákazník nachází. Průměrně by se měl nárůst regulovaných cen pro zákazníky na hladině nízkého napětí pohybovat na úrovni 2,5 % a po odečtení inflace tak půjde o změnu v desetinách procenta.

„Snížení průměrných regulovaných cen pro hladinu velmi vysokého a vysokého napětí vychází především z poklesu složky na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů vztažené k rezervovanému příkonu, což je dáno zejména vyšší cenou silové elektřiny. Na hladině nízkého napětí, kde zákazníci na rozdíl od hladin velmi vysokého a vysokého napětí hradí složku na podporu elektřiny obvykle podle odebraného množství elektřiny a částky určené zákonem, se tato změna příliš neprojeví.

Vyšší cena silové elektřiny zároveň předznamenává vyšší náklady na krytí ztrát v přenosové soustavě a distribučních soustavách, a tak negativně působí na náklady distribuce elektřiny. I přes tento vliv je ale pohyb regulovaných cen minimální a nijak nevybočuje z trendu minulých let," popisuje změny Vladimír Vlk, radní ERÚ rezortu elektroenergetiky a kontrol.

Srovnatelné s letošním rokem budou také regulované ceny plynu. Podle typu odběru a distribučního území budou stagnovat, nebo porostou v jednotkách procent. Poměr změny u maloodběratelů a velkoodběratelů bude opačný, než je tomu u elektřiny, menší nárůst čeká domácnosti. Průměrně regulované ceny porostou o 2,8 %, jejich dopad do výsledných cen plynu je ale díky nižšímu podílu regulované složky nižší než u elektřiny.

„Do regulovaných cen v plynárenství se promítají zejména platby za přepravu a za distribuci. Zatímco ceny za přepravu podstatně klesají, působí proti tomu rostoucí náklady na distribuci. U té působí negativně dva faktory. Jednak jsou to nadprůměrně teplé zimy v posledních letech, potom také obecný pokles spotřeby plynu, který tlačí na růst jednotkových nákladů," říká Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ a radní rezortu plynárenství.

Podle typu odběru tvoří regulovaná část přibližně polovinu z výsledné ceny u elektřiny a čtvrtinu u plynu. Na neregulovanou složku ceny nemá ERÚ vliv, její výše je dána vývojem cen energií na trhu a obchodním modelem dodavatelů. Obchodníků s energiemi jsou v České republice desítky v případě elektřiny i plynu, vhodným výběrem společnosti a konkrétního produktu tak lidé mohou podstatně ovlivnit výslednou částku ve vyúčtování. Pomoci přitom může srovnávač nabídek na kalkulator.eru.cz pro elektřinu nebo indikativní ceny plynu, zveřejněné na webu ERÚ.

Podrobnosti naleznete v příloze.

 

Dokuemnt ke stažení:

20171124_TZ_CR_2018.pdf (1 MB)

ERV_7_2017.pdf (1 MB)

ERV_8_2017.pdf (542 KB)

ERV_9_2017.pdf (261 KB)