Více času na podstatné

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro rok 2011

01.12.2010 06:09

Protože zatím nebyla schválena novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, musel ERÚ vydat cenové rozhodnutí podle stávající legislativy Energetický regulační úřad dnes vydal cenové rozhodnutí č. 4/2010 účinné od 1. ledna 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro příští rok. Ke dni vydání cenového rozhodnutí nenabyla účinnosti vládní novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která umožní vícezdrojové financování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
Novela zákona prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 9. 11. 2010 a ke dni vydání cenového rozhodnutí je v procesu projednávání v Senátu Parlamentu České republiky.

 

ERÚ je podle platné legislativy povinen vydat cenové rozhodnutí s regulovanými cenami pro přenos elektřiny, pro distribuci elektřiny a související služby, včetně složky ceny, která kryje náklady na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, pro následující rok nejpozději jeden měsíc před jejich účinností, to znamená do konce měsíce listopadu.

Aby tedy ERÚ dostál své zákonné povinnosti, vydal dnes cenové rozhodnutí č. 4/2010. ERÚ při jeho tvorbě musel vycházet výhradně z legislativy platné k 30. listopadu 2010. To znamená, že do něho nemohl být zakomponován dosud neschválený vládní návrh novely. V důvodové zprávě cenového rozhodnutí ERÚ uvádí, že pokud nebude schválena předmětná novela zákona, mohou se meziročně zvýšit ceny elektřiny pro domácnosti v průměru za Českou republiku o 11,2 %, pro velkoodběratele v průměru o 14,5 %. Hlavní příčinou tohoto nárůstu je zvýšení složky ceny přenosu a distribuce elektřiny sloužící ke krytí nákladů na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace z letošních 166 Kč/MWh na 578 Kč/MWh pro rok 2011.

K uvedenému navýšení ceny elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů nedojde, pokud se do konce roku 2010 podaří završit probíhající legislativní proces novely zákona č. 180/2005 Sb. V takovém případě Energetický regulační úřad neprodleně vydá změnu tohoto cenového rozhodnutí. Po této úpravě zaplatí domácnosti v roce 2011 ve srovnání s letošním rokem v průměru pouze o 4,6 % a velkoodběratelé připojení na vyšších napěťových úrovních v průměru pouze o 5,2 % více.

Z pohledu ERÚ je důležité, že vzniklou situaci částečně kompenzuje pokles ceny tzv. silové elektřiny na velkoobchodním trhu (neregulované úřadem). Za další významný faktor ERÚ považuje to, že na tuzemském trhu dochází vlivem rostoucí konkurence ke snižování cen a ke sblížení cen jednotlivých dodavatelů, jak ilustruje následující obrázek. Z tabulek v něm obsažených je zřejmé, jak by vypadaly typické výdaje domácností v nejpoužívanějších
sazbách za situace, že by do cen elektřiny a souvisejících služeb byla s účinností od 1. 1. 2011 promítnuta deklarovaná vládní dotace (první tři sloupce). Poslední sloupec každé z tabulek ukazuje, o kolik korun více domácnosti při uvažovaných sazbách a spotřebě ročně zaplatí, pokud nebude završen proces novelizace zákona o podpoře obnovitelných zdrojů.

 

 

Pro velké průmyslové odběratele se spotřebou 30 GWh za rok by vzrostly výdaje za elektřinu navíc o 6,2 mil. Kč , největším spotřebitelům s roční spotřebou nad 500 GWh by pak vzrostly náklady na elektřinu o dalších více než 100 mil. Kč.

 

Zdroj: ERÚ