Více času na podstatné

ERU vydal Roční zprávu o provozu ES ČR za rok 2011

08.06.2012 09:02

Energetický regulační úřad vydává podle energetického zákona roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2011.

Zpráva je rozdělena na kapitoly tvořící základní informace o bilancích elektřiny, instalovaném výkonu, maximu a minimu zatížení, kvalitě elektřiny a dalších oblastech. Oproti předchozí roční zprávě došlo k několika zásadním změnám, které reagují jak na vývoj a požadavky v oblasti elektroenergetiky, tak i na potřeby současného sledování statistických dat. Detailnější informace lze nalézt v měsíčních zprávách o provozu ES ČR. Základem zprávy jsou informace o bilancích elektřiny za leden až prosinec roku 2011, přehled vývoje výroby a spotřeby elektřiny a vývoj VO a MO spotřeby. Materiál dále obsahuje informace o instalovaném výkonu ES ČR, dovozu a vývozu elektřiny a krajské vyhodnocení výroby a spotřeby elektřiny a instalovaného výkonu.

Kompletně novou kapitolou je vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE). Obsahuje hodnoty výroby elektřiny z jednotlivých typů OZE od roku 2004 včetně podílu2 na hrubé domácí spotřebě elektřiny. S ohledem na obrovský počet subjektů byly hodnoty o výrobě elektřiny z biomasy a bioplynu za rok 2011 převzaty od Ministerstva průmyslu a obchodu a v případě fotovoltaických zdrojů, větrných elektráren a malých vodních elektráren do 1 MW od provozovatelů distribučních soustav. Z výsledného vyhodnocení je patrné, že podíl výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě za rok 2011 narostl na 10,5 % přesto, že výroba elektřiny z velkých vodních elektráren byla od roku 2004 na historicky nejnižší hodnotě. Velké výroby však dosáhla výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, a to 3,5krát více než v roce 2010. Údaje poskytnuté provozovateli distribučních soustav se liší od hodnot ze základní bilance z kapitoly č. 1, kde byly nedodané údaje v případě VTE a FVE odhadnuty predikcí.

Ročního maxima zatížení bylo v soustavě dosaženo 1. února 2011 ve 12 hodin (10 900 MW) a ročního minima 24. července 2011 v 6 hodin (4 709 MW). Kapitola shrnuje hodinové průběhy zatížení a spotřeby včetně struktury zdrojů pokrývající maximální a minimální zatížení. Dále je znázorněn průběh spotřeby ve dnech maxima a minima v minulých letech. Další novou kapitolou je sledování kvality dodávek elektřiny, respektive její nepřetržitost. Kapitola je rozdělena na část přenosu a distribuce elektřiny, přičemž v každé jsou uvedeny profily společností a ukazatelé nepřetržitosti. Pro oblast přenosu je to například počet výpadků, doba trvání přerušení a nedodaná energie. V případě distribuce jsou to ukazatelé SAIFI3 a SAIDI4, které jsou definovány vyhláškou č. 540/2005 Sb.
Zprávu uzavírá přehled největších elektráren v České republice rozdělených podle typu zdroje, dále základní mapy elektrizační soustavy a seznam zkratek a pojmů.

 

Zajímavé skutečnosti ze zprávy:

 

 

Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2011 ke stažení ZDE.

 

 

Zdroj: ERU