Více času na podstatné

Europoslanci schválili nové limity na látky znečišťující ovzduší

24.11.2016 18:54

Ambiciózní plán na zavedení národních stropů týkající se emisí a látek znečišťujících ovzduší do roku 2030, včetně oxidů dusíku (NOx), pevných polétavých částic a oxidu siřičitého, získal při středečním hlasování podporu poslanců Evropského parlamentu. Nové limity byly již neformálně dohodnuty během nizozemského předsednictví v Radě EU. Znečištění ovzduší způsobuje ročně zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí v EU.

„Znečištěné ovzduší je jednou z hlavních příčin úmrtí v EU,“ řekla poslankyně Julie Girling (ECR, UK). „V posledních třech letech se velmi změnila politická situace a otázka kvality ovzduší se stala součástí veřejné diskuse. A to především v souvislosti se skandálem automobilky Volkswagen a jejích emisních testů automobilů při skutečných jízdních podmínkách. V posledních deseti letech jsme se příliš soustředili na emise oxidu uhličitého, že jsme zapomněli na celkovou čistotu ovzduší,“ uvedla zpravodajka Julie Girling (ECR, UK).

„Pevně věřím, že toto hlasování je krok správným směrem. Není to ideální řešení, ale občanům přinese zlepšení jejich zdraví,“ dodala. Poslanci Evropského parlamentu přijali nové znění směrnice poměrem hlasů 499 pro, 177 poslanců hlasovalo proti a 28 poslanců se zdrželo hlasování.

Nová legislativa stanoví snížení národních emisí, které povedou ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3) a jemných pevných částic (částice, které mají v průměru méně než 2,5 mikrometru). Navrhované snížení emisí by mělo do roku 2030 snížit počet zdravotních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší až o 50 %.

 

Evropský parlament přijal svou pozici v 1. čtení, která byla předjednána s Radou ministrů. Rada ministrů už tak pouze formálně schválí text přijatý Parlamentem a směrnice začne platit podle data uvedeného ve směrnici tj. 31.12.2016. Členské státy pak mají ještě určité období na uvedení v účinnost právní a správní předpisy pro dosažení souladu se směrnicí (období jsou uvedena v článku 20 a 21 směrnice).


Podle Evropské agentury pro životní prostředí tyto znečišťující látky pocházejí z různých zdrojů:

 • pevné polétavé částice (PM) se do ovzduší dostávají jako vedlejší produkt vytápění, z průmyslové výroby a z dopravy
 • oxidy dusíku (NOx) jsou vytvářeny především v dopravě
 • emise oxidů síry (SOx) jsou vytvářeny především při výrobě elektrické energie a pochází z jiné než silniční dopravy
 • téměř veškeré emise amoniaku (NH3) pocházejí ze zemědělství
 • emise oxidu uhelnatého (CO) vznikají především při vytápění a z dopravy
 • emise metanu (CH4) vznikají při nakládání s odpady, výrobě elektrické energie a v zemědělství


Emise automobilů

Přijatý text potvrzuje závazek EU, aby byly identifikovány a opraveny ty právní předpisy o znečištění ovzduší, které se ukázaly jako neúčinné. O tom svědčí i fakt, že mezi skutečnými emisemi oxidu dusíku v reálných jízdních podmínkách a vykázanými emisemi při testování naftových vozidel (norma EURO 6) je zásadní rozpor.

Metan

Metan byl na žádosti členských států ze směrnice vyjmut. Evropská komise však potvrdila, že by se mohla tímto podnětem v budoucnosti zabývat a iniciovat změnu tohoto ustanovení.


Poznámky

Znečištění ovzduší v roce 2010 vedlo v EU k vice než 400 000 předčasným úmrtím. Více než 62% území EU je vystaveno eutrofizaci, včetně 71% ekosystémů v rámci Natura 2000. Celkové externí náklady související se znečištěním ovzduší jsou podle Evropské komise odhadovány mezi 330 a 940 miliardami eur ročně, včetně 15 miliard eur přímých ekonomických ztrát způsobených ztracenými pracovními dny, 4 miliard eur nákladů ve zdravotnictví, 3 miliard eur ztrát na výnosech z plodin a 1 miliardy eur škod na budovách.

Nerespektování stávajících norem kvality ovzduší a nových mezinárodních závazků EU v rámci Göteborského protokolu brání lepší ochraně občanů EU a životního prostředí. Oblasti, které nesplňují normy PM10 a NO2, představují 32%, respektive 24% území EU. Na 40 milionů občanů EU je stále vystaveno úrovním PM10 vyšším, než jsou mezní hodnoty EU.

 

Emisní limity pro Českou republiku

Pro Českou republiku byly stanoveny závazky k procentuálnímu snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX) a nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) tak, že se za výchozí rok považuje rok 2005. Pokud jde o silniční dopravu, použijí se emise vypočítané na základě prodaných paliv.

 • Závazek ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2) oproti roku 2005:
  • 45 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 66 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).

   

 • Závazek ke snížení emisí oxidů dusíku (NOX) oproti roku 2005:
  • 35 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 64 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).

   

 • Závazek ke snížení emisí nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) oproti roku 2005:
  • 18 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 50 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).

   

 • Závazek ke snížení emisí amoniaku (NH3) oproti roku 2005:
  • 7 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 22 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).

   

 • Závazek ke snížení emisí jemných částic (PM2,5) oproti roku 2005:
  • 17 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 60 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).

 

 

Zdroj: TZB info

 

Související legislativa:

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES (Závazky ke snížení národních emisí - viz příloha č.II)