Více času na podstatné

Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu

11.08.2011 08:07

Vláda České republiky by měla urychleně doplnit národní seznam evropsky významných lokalit v síti Natura 2000. K důslednější ochraně 27 typů přírodních stanovišť a 10 evropsky významných druhů vyzvala Českou republiku Evropská komise. Nevládní organizace sdružené v Koalici pro Naturu 2000 proto žádají ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby bez zbytečných odkladů zajistil ochranu těchto přírodních fenoménů v požadovaném rozsahu. Pokud tak včas neučiní, mohou nenávratně zmizet některé unikátní části dosud nepoškozené přírody s celoevropským významem.

Evropská komise dala za pravdu českým nevládním organizacím a oficiálně potvrdila nedostatečnosti při navrhování evropsky významných lokalit (1). "Kromě několika dílčích doplnění je nejzávažnějším nedostatkem nevyhlášení dvou Evropsky významných lokalit - Labské údolí a Slavíkovy ostrovy," řekl Ing. Vlastimil Karlík z Arniky (2). Komise však pro doplnění neurčila žádný pevný termín, pouze doporučuje, aby jmenované lokality byly chráněny co nejdříve. "Ministr Tomáš Chalupa by neměl s přípravou podkladů pro urychlené schválení nových lokalit vládou nijak otálet. Je totiž možné, že betonáři budou rychlejší, a pak již nebude co chránit," obává se Karlík.

Obě zmíněné lokality vláda Mirka Topolánka mezi Evropsky významné lokality nedoporučila. Důvodem nebyl nedostatek odborných podkladů, ani méně zachovalá příroda v území, ale záměr právě zde stavět. Lokalita Labské údolí byla účelově o několik kilometrů zkrácena, aby nestála v cestě stavbě plavebního stupně u Děčína. Slavíkovy ostrovy se zase nachází v místě, kde je plánován plavební kanál u Přelouče. "Pro vyhlášení `naturové` ochrany jsou zásadní biologické poznatky, ne ekonomické záměry investorů. Česká republika by neměla ignorovat mezinárodní dohody (3), ke kterým se připojila," míní Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody ve sdružení Arnika.

Nevládní organizace sdružené v Koalici pro Naturu 2000 provedly analýzu novelizovaného národního seznamu evropsky významných lokalit. Na jejím základě došly k závěru, že požadavky na doplnění nebyly splněny dostatečně a během doplňování došlo k porušení principů. Odborníci a neziskové organizace proto zaslali v květnu minulého roku Evropské komisi stížnost na nedostatečnost národního seznamu lokalit chráněných v síti Natura 2000 (4). Na základě této stížnosti se Evropská komise začala problémem nedostatečné ochrany lokalit soustavy Natura 2000 v České republice zabývat. "Na velmi podrobných podkladech tehdy spolupracovalo mnoho odborníků z nevládních organizací, volně sdružených v Koalici pro Naturu. Těší nás, že jejich práce nebyla zbytečná a že většina argumentů byla akceptována jako oprávněná. Komise podpořila návrhy nevládních organizací prakticky ve všech významných případech," říká k tomu Vitnerová.

Pro 18 typů přírodních stanovišť a druhů bude muset Česká republika vyhlásit nové lokality (nebo rozšířit stávající), pro 7 přírodních fenoménů postačí je doplnit mezi předměty ochrany v již chráněných lokalitách. Pro 10 stanovišť a druhů není dostatek podkladů, bude tedy třeba provést další průzkumy.

Letos v březnu se v Průhonicích uskutečnil tzv. biogeografický seminář. Cílem tohoto dvoudenního jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí bylo posoudit splnění odborných kritérií pro jednotlivé druhy a lokality. Posuzovalo se také, zda je daný fenomén (druh, biotop) dostatečně chráněn v určitém regionu. Kromě zástupců nevládních organizací, Ministerstva životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny se jednání účastnili zástupci Evropské komise, Evropského tematického střediska (což je odborné pracoviště, které připravuje odborné podklady týkající se Natury 2000), nezávislý odborník z akademické sféry a zástupkyně Evropského sdružení vlastníků půdy.

 

Tisková zpráva Arniky - programu Ochrana přírody a Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000