Více času na podstatné

Evropská komise otevřela program rozsáhlých investic do inovativních nízkouhlíkových technologií

20.11.2010 07:08

V úterý 9. listopadu 2010 vypsala Evropská komise první výzvu k předkládání návrhů v rámci největšího světového programu investic do demonstračních projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie. Iniciativa je známá pod názvem NER300 a vyčlení významnou finanční podporu nejméně na osm projektů zaměřených na technologie zachycování a ukládání uhlíku a nejméně na 34 projektů zaměřených na inovativní technologie pro obnovitelné zdroje energie.

Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj nízkouhlíkového hospodářství v Evropě, vytvořit nová „zelená“ pracovní místa a přispět k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti změny klimatu. Na realizaci tohoto programu spolupracuje s Evropskou komisí také Evropská investiční banka (EIB).

Název „NER300“ je symbolický. Financování tohoto programu se bude provádět z prodeje 300 milionů emisních povolenek, které evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) uvolní z rezervy pro nové účastníky na trhu (New Entrants Reserve – NER). Při současných tržních cenách emisních povolenek tato iniciativa reprezentuje hodnotu 4,5 miliardy EUR, a je tak největším programem svého druhu na světě.

Celý program by měl přitáhnout investice v hodnotě více než 9 miliard EUR, protože výrobní a provozní náklady projektů zaměřených na zachycování a ukládání uhlíku a na obnovitelné zdroje energie budou z NER300 financovány až do výše 50% a zbývající polovinu finančních prostředků poskytnou investoři a členské státy. Záměrem je, aby v každém členském státě byly financovány nejméně jeden a nejvýše tři projekty. Finanční prostředky z iniciativy NER300 se mohou kombinovat i s financováním z jiných nástrojů EU, včetně strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Společnosti, které mají zájem předložit návrhy projektů, jejichž financování bude zajištěno v rámci iniciativy NER300, musí však nabídku podat nejprve na vnitrostátní úrovni – tedy Ministerstvu životního prostředí a to v termínu do 9. února 2011. O finálním výběru projektů se bude rozhodovat na úrovni EU prostřednictvím Evropské investiční banky a konečný termín k předložení návrhů je pro všechny členské státy stanoven na 9. května 2011.

Podrobné informace o podmínkách podání žádosti včetně adresy pro jejich zaslání je možné stáhnout na: http.ec.europa.eu/clima.

Kontaktními osobami za Českou republiku jsou pracovníci Odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí Ing. Helena Hůlová na adrese: Helena.Hulova@mzp.cz a Ing. Ondřej Boreš na adrese: Ondrej.Bores@mzp.cz