Více času na podstatné

Evropská komise schválila státní podporu na projekty snižující znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji

25.11.2011 07:39

Evropská komise schválila státní podporu ve výši šesti miliard korun, kterou Česká republika vyhradila na projekty zaměřené na snižování znečištěného ovzduší v silně postižených oblastech Moravskoslezského kraje. Komise shledala, že poskytnutí podpory je v souladu s unijními pravidly. Dotaci budou na základě veřejné soutěže získávat firmy, které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí tam, kde dosud neplatí žádné normy EU nebo kde dosahované výsledky normy překonávají.

Joaquín Almunia, místopředseda Komise a komisař odpovědný za hospodářskou soutěž, v této souvislosti řekl: „Opatření, které Česká republika hodlá provést, pomůže snížit znečištění ovzduší, aniž by přitom došlo k přílišnému narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Režim je z hlediska dosažení svých cílů dobře koncipován a uchazeči o státní podporu jsou motivováni k tomu, aby pro realizaci navrhovaných projektů požadovali nejnižší potřebnou částku.“

Režim státní podpory je součástí Operačního programu Životní prostředí. České orgány v jeho rámci hodlají poskytovat dotace na stávající nebo nová zařízení, která rekonstruují nespalovací zdroje. A to takovým způsobem, aby se snížilo znečištění pod stávající limity nebo (a to v tom případě, pokud žádné takové limity nejsou zavedeny) aby se výrazně snížila aktuální míra znečišťování a zvýšila se úroveň ochrany životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že režim se zaměřuje na nespalovací zdroje, je dostupný pro podniky v odvětvích, jako jsou výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, výroba základních kovů nebo dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu.

Komise je toho názoru, že plány České republiky jsou v souladu s pokyny EU ke státní podpoře na ochranu životního prostředí. Režim totiž zaručuje, že podpora se bude poskytovat pouze na dodatečné investiční náklady, které jsou zapotřebí k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než je ochrana vyplývající z uplatňování povinných norem. Státní podpora se bude navíc udělovat prostřednictvím otevřeného a transparentního nabídkového řízení na základě jasných a nediskriminačních kritérií. Projekty budou přijímány na základě vyhlášených výzev a budou muset splňovat předem stanovené technické a ekologické podmínky.

Do režimu se budou moci zapojit podniky jakékoli velikosti, které působí v silně znečištěných oblastech Moravskoslezského kraje, konkrétně pak v Ostravě-městě, v Karviné a Frýdku-Místku.

 

Zdroj: MPŽ