Více času na podstatné

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci na téma oběhového hospodářství

28.05.2015 13:21

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, při které chce shromáždit názory na hlavní možnosti, které nabízí nový ambiciózní přístup k oběhovému hospodářství. Koncepce rozvoje konkurenceschopného oběhového hospodářství v Evropě se nebudou zabývat pouze otázkou odpadů, ale budou se věnovat celému životnímu cyklu výrobků. Příspěvky účastníků mají tak pomoci při přípravě nového akčního plánu, který má být předložen do konce roku 2015. Konzultace potrvá do 20. srpna 2015.

„Budoucí ekonomický rozvoj Evropy musí být součástí udržitelného rozvoje. Neexistuje žádná jiná alternativa, naše zdroje musíme využívat inteligentněji, naše výrobky navrhovat tak, aby mohly být znovu použity a recyklovány, a musíme stanovit ambiciózní cíle, pokud jde o snižování množství odpadů a recyklaci. Dnes žádáme občany v celé Evropě, aby se vyjádřili k otázce, jak by měla vypadat naše politika, aby v Evropě stimulovala konkurenceschopnost zelené ekonomiky a chránila životní prostředí pro budoucí generace“, prohlásil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Koncepce rozvoje konkurenceschopného oběhového hospodářství v Evropě se nebudou zabývat pouze otázkou odpadů, ale budou se věnovat celému životnímu cyklu výrobků. Současně budou zohledňovat situaci ve všech členských státech. Budou k nim patřit opatření zaměřující se na inteligentní design výrobků, opětovné využití a opravy výrobků, recyklaci, udržitelnou spotřebu, způsoby nakládání s odpady, míru recyklace, inteligentní využívání surovin, silnější trhy s druhotnými surovinami i specifická odvětvová opatření.

Přesun k oběhovému hospodářství může tak podle Komise podpořit konkurenceschopnost a inovace, protože podle ní posílí vytváření nových obchodních modelů a technologií a zároveň usnadní sociální inovace. Evropská ekonomika má tak být z dlouhodobého pohledu udržitelnější a konkurenceschopnější. Komise chce také stanovit podmínky pro vytvoření většího počtu pracovních míst, aniž by bylo nitné využívat zdrojů v takové míře jako dnes, nebo jimi dokonce plýtvali. Přispět to má podle Komise k budování silnější a spravedlivější Evropy a ke snížení tlaku na dodávky surovin a životní prostředí.

Občané, orgány veřejné správy, podniky a všichni ostatní účastníci z vládních a nevládních subjektů mají možnost v rámci konzultace tak odpovědět na otázky týkající se různých částí hospodářského cyklu a jejich úlohy při přechodu na oběhové hospodářství. Dne 25. června 2015 uspořádá Komise v Bruselu konferenci zúčastněných stran, jejíž závěry budou podkladem pro konzultace. Konference se mohou zúčastnit všichni, kdo mají zájem pomáhat při tvorbě evropské politiky v této oblasti. Konzultace potrvá do 20. srpna 2015.

 

Nové návrhy připravuje projektový tým pod vedením Franse Timmermanse, prvního místopředsedy Komise odpovědného za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv, Jyrki Katainena, místopředsedy Komise odpovědného za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, Karmenu Velly, komisaře pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, a Elżbiety Bieńkowské, komisařky odpovědné za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

 

Souvislosti

Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu. Zároveň stále více hrozí vysoké ceny a volatilita trhu či dopady politické situace v dodavatelských zemích.   Přírodní zdroje na celé zeměkouli jsou také často využívány neudržitelným způsobem, což způsobuje další tlak na suroviny, zhoršuje životní prostředí a ohrožuje ekosystémy. Tento trend mohou prohloubit změny ve složení světového obyvatelstva a ve struktuře hospodářského růstu.

Na rozdíl od ekonomického modelu „vezmi–vyrob–zahoď“ je cílem „oběhového hospodářství“ zachovat hodnotu materiálů a energie použitých ve výrobcích co nejdéle a minimalizovat odpady a využívání zdrojů. Přechod k oběhovému hospodářství v Evropě podpoří konkurenceschopnost, přispěje k růstu a k vytváření pracovních míst i k ochraně našeho životního prostředí. Spotřebitelům může přinést i inovativní výrobky s delší životností, které jim ušetří peníze a zlepší kvalitu jejich života. Environmentální, hospodářský a sociální rozměr jdou ruku v ruce.

„Oběhové hospodářství“ má za cíl zachovat po optimální dobu hodnotu materiálů a energii, které se využívají ve výrobcích, a minimalizovat tak tvorbu odpadů a využívání zdrojů. Bude-li se předcházet ztrátám hodnoty materiálových toků, vytvoří se udržitelné ekonomické příležitosti a konkurenční výhody.

Úspěšný přesun k oběhovému hospodářství vyžaduje opatření ve všech fázích hodnotového řetězce: od těžby surovin přes návrhy materiálů a výrobků, produkci, distribuci a spotřebu zboží, opravy, opětovné zpracování a využití až po nakládání s odpady a jejich recyklaci.

Nadcházející balíček bude zachovávat ucelený přístup, který v plné míře zohlední vzájemné působení a provázanost v rámci celého hodnotového řetězce. Její součástí bude revidovaný legislativní návrh týkající se odpadů a sdělení o akčním plánu týkajícím se oběhového hospodářství.

Veřejné konzultace o přezkumu cílů EU v oblasti odpadu a o udržitelnosti potravinového systému se konaly v roce 2013. Tato konzultace se proto zaměřuje na další body týkající se přechodu na oběhové hospodářství a její záběr se rozšiřuje i na jiné části ekonomického cyklu (např. produkce a spotřeby) a na všeobecné rámcové podmínky (např. inovace a investice).

 

Odkaz na "Public Consultation on the Circular Economy" ZDE