Více času na podstatné

Evropská rada se shodla na pravidlech o odpadu a recyklaci

22.05.2018 17:23

Členské státy budou povinny zvýšit opětovné použití a recyklaci komunálního odpadu a splnit přitom závazné cíle. Rada dnes přijala balíček předpisů o odpadech, v němž jsou stanovena nová pravidla pro nakládání s odpady a právně závazné cíle pro recyklaci. Do 1. ledna 2025 budou muset členské státy zavést tříděný sběr textilu a nebezpečného odpadu domácností. Do 31. prosince 2023 bude biologický odpad buď tříděn odděleně nebo recyklován u zdroje (např. formou domácího kompostování). Balíček také obsahuje cíl pro snížení skládkování a stanoví minimální požadavky na všechny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Právní předpisy vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.

 

Cíle pro recyklaci komunálního odpadu:

do roku 2025

do roku 2030

do roku 2035

55 %

60 %

65 %

 

Nové cíle pro recyklaci obalového odpadu:

 

do roku 2025

do roku 2030

Veškeré obaly

65 %

70 %

Plasty

50 %

55 %

Dřevo

25 %

30 %

Železné kovy

70 %

80 %

Hliník

50 %

60 %

Sklo

70 %

75 %

Papír a lepenka

75 %

85 %

 

Tříděný sběr

V návaznosti na stávající povinnost tříděného sběru papíru a lepenky, skla, kovů a plastů zvýší nová pravidla pro tříděný sběr kvalitu druhotných surovin a jejich využívání: nebezpečný odpad z domácností bude muset začít být sbírán do roku 2022 odděleně, u biologického odpadu to bude do roku 2023 a u textilu do roku 2025.

 

Postupné ustupování od ukládání na skládky

Ukládání odpadů na skládky postrádá v oběhovém hospodářství smysl a může vést ke znečištění vody, půdy a vzduchu. Do roku 2035 musí být množství komunálního odpadu ukládaného na skládky sníženo na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu či méně.

 

Pobídky

Nové právní předpisy předpokládají větší využívání účinných ekonomických nástrojů a dalších opatření na podporu hierarchie způsobů nakládání s odpady. Důležitou roli v tomto procesu transformace mají výrobci, kteří jsou odpovědní za své výrobky, když se stanou odpadem. Nové požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce povedou ke zlepšení výkonnosti a správy. Kromě toho musí být povinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce do roku 2024 zavedeny pro všechny obaly.

 

Předcházení vzniku odpadů

Nové právní předpisy se zaměří především na předcházení vzniku odpadů a budou zavedeny důležité cíle týkající se problematiky plýtvání potravinami v EU a omezení množství odpadu v mořích za účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN v těchto oblastech.

 

Během dvou posledních desetiletí řada členských států postupně zlepšila své nakládání s odpady, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady v EU. V roce 1995 bylo v EU ukládáno na skládky průměrně 64 % komunálního odpadu. V roce 2000 byl průměr snížen na 55 %, přičemž průměrná míra recyklace činila 25 %. V roce 2016 se ukládání odpadu z domácností na skládky v EU jako celku snížilo na 24 % a míra recyklace se zvýšila na 46 %. Výzvy a velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU nadále přetrvávají. V roce 2016 deset členských států stále ukládalo na skládku více než 50 % odpadu z domácností a šest z nich 40 % nebo více spalovalo.