Více času na podstatné

Evropský parlament přijal směrnici o společenské odpovědnosti - CSR

15.05.2014 09:45

V dubnu 2014 schválil Evropský parlament nové, závazné pravidlo, které ukládá firmám s více než 500 zaměstnanci, tzv. "large public-interest entities", povinnost vytvářet report CSR.

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami, zavádí povinnost velkých podniků vykazovat (reportovat) o nejen finančních záležitostech, posílí transparentnost a odpovědnost přibližně 6 000 společností v EU.


Tyto tzv. subjekty veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci budou:

  • povinné podávat zprávy o environmentálních a sociálních záležitostech, zaměstnaneckých podmínkách, lidských právech a boji proti korupci a úplatkářství
  • povinné popisovat svůj byznys model, své výsledky a politiky týkající se výše uvedených témat a používané politiky řízení podniku a dozorčích orgánů
  • motivovány v zapojení se do iniciativ, rámců a platforem, jako je např. Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, Směrnice OECD, ISO 26 000 či deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO)

 

Směrnice nabude platnosti po schválení Radou a vydáním v oficiálním věstníku EU. V letech 2015 — 2016 budou členské země zapracovávat legislativu na národní úrovni a předpokladem je, že v České republice bude v platnosti v dubnu 2017.

 

 

Zdroj: MPO