Více času na podstatné

Evropský parlament projedná budoucí nakládání s odpady v EU

13.04.2018 16:23

Na dubnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne hlasování (společná rozprava 16.4.) o aktualizaci stávajících pravidel nakládání s odpady, jejichž součástí jsou nové závazky a cíle pro recyklování, obaly a skládkování. V rámci pořadu jednání ve středu 18. dubna se budou europoslanci zabývat body: Obaly a obalové odpady; Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení; Odpady; Skládky odpadů; Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv.

Mezi cíle Balíčku pro oběhové hospodářství patří: 65% recyklace pro komunální odpad v roce 2035, povinné třídění textilu od roku 2025, bioodpadu od roku 31.12.2023 a nebezpečných složek komunálního odpadu od roku 2025, omezení skládkování komunálního odpadu na 10 % v roce 2035, nebo rozšířená odpovědnost výrobců. Od 1.1.2027 bude do recyklace započítáván biologicky rozložitelný odpad pokud byl sebrán odděleně u zdroje, z mechanicko-biologické úpravy tedy ne.

Konečné přijetí Balíčku proběhne následně v Radě Evropy, kde se neočekává, že by došlo k nějakým změnám, tedy že Rada schválí dokument navržený Europarlamentem. Následně bude Balíček zveřejněn v Úředním věstníku EU (červen 2018) a začne běžet 24 měsíční transpoziční lhůta.

 

Snížení emisí skleníkových plynů

Nařízení o sdílení úsilí stanoví závazné národní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a má tak přivést EU ke splnění jejího pařížského závazku v oblasti klimatu. Jak snížit emise skleníkových plynů z dopravy, stavebnictví, zemědělství a zpracování odpadu: O svém stanovisku k danému návrhu nařízení rozhodnou poslanci na nadcházející plenárce. Debata proběhne v pondělí 16. dubna a hlasování v úterý 17. dubna. Nové nařízení stanoví minimální příspěvky členských států ke snížení emisí pro roky 2021 až 2030 plus dává pravidla pro určení ročního objemu povolenek a hodnocení pokroku. Jednotlivé závazky zohledňují různé možnosti jednotlivých států dosahovat snižování emisí. Vodítkem výpočtu bylo HDP na obyvatele. Výsledkem jsou cíle snížení do roku 2030 na škále 0 až 40 procent oproti emisím skleníkových plynů v roce 2005. Pro českou republiku činí závazek mínus 14 %.

 

 

Přehled programu:

  • Společná rozprava - Oběhové hospodářství a podávání environmentálních zpráv (16.4.)
  • Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí
  • Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
  • Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
  • Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
  • Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů
  • Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS
  • Společná rozprava - Emise skleníkových plynů (16.4.)
  • Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
  • Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody