Více času na podstatné

Evropský parlament vyzývá k zákazu skládkování odpadu

28.05.2012 11:19

Evropský parlament přijal dne 24. května 2012 usnesení o Evropě efektivně využívající zdroje (2011/2068 (INI)). V usnesení se zabývá i strategií rozvoje odpadového hospodářství v EU. Přinášíme podstatné pasáže z dvanásťstranového dokumentu.


Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby:

-
odstranily překážky fungování evropského trhu pro recyklaci a opětovné použití;

-
stimulovaly takový trh podporou poptávky po recyklovaných materiálech a vedlejších produktech a jejich dostupnosti prostřednictvím opatření, které by měly zahrnovat rychlý další rozvoj přísných kritérií "konce odpadů" a ekonomické pobídky, jako je například snížení sazeb DPH na druhotné suroviny v odvětvích, kde trh nefunguje dobře, nebo podpora používání inovativních technologií sběru a třídění, a to do roku 2013; této souvislosti zdůrazňuje naléhavou potřebu plně implementovat veškeré stávající právní předpisy v oblasti odpadů a posílit prosazování a monitorování.

Evropský parlament zdůrazňuje, že Evropa jako recyklační společnost musí do velké míry opětovně používat a recyklovat svůj vlastní odpad a produkovat druhotné suroviny tím nejúčinnějším způsobem.

Evropský parlament vyzývá členské státy, aby zajistily úplné provádění acquis EU v oblasti odpadů včetně minimálních cílů, a to prostřednictvím svých vnitrostátních strategií a plánů předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpadem.

Evropský parlament opakuje, že je třeba dále rozpracovat stávající cíle v oblasti sběru a třídění odpadu a nastavit je na nejvyšší a nejkvalitnější obnovu materiálů v každé fázi; proto poukazuje na potřebu financování EU zaměřeného na upřednostňování aktivit, které jsou v hierarchii odpadu postavené vyšší, než se uvádí v rámcové směrnici o odpadech (např. upřednostněním recyklačních podniků před likvidací odpadu); vyzývá Komisi, aby zvážila potřebu zdokonalit a sladit metody výpočtů a statistik souvisejících s odpadem s cílem poskytnout spolehlivý základ pro podporu recyklace.

Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby účinněji konaly v rámci boje proti nezákonné dopravě odpadu, zejména nebezpečného odpadu, do zemí mimo EU, a zejména aby posílily vhodné systémy monitorování; navrhuje vytvoření evropské politiky pro vnější odpad s cílem šířit nejlepší evropské normy nakládání s odpadem mimo EU.

Evropský parlament poukazuje na to, že více než 20% potravin se vyhazuje jako odpad, a vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly konkrétní opatření na výrazné snížení odpadu z potravin; kromě toho zdůrazňuje, že nedochází jen k vyhazování potravin, ale i zdrojů využívaných na zpracování a balení potravin.

Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby kladly větší důraz na informování, vzdělávání a zvyšování povědomí, zejména pokud jde o třídění odpadu, opětovné využití a recyklaci, protože vzdělávání přímo ovlivňuje návyky týkající se efektivního využívání zdrojů.

Evropský parlament vyzývá Komisi, aby zjednodušila acquis v oblasti odpadů při zohlednění hierarchie odpadů a potřeby snížit reziduální odpad na úplné minimum; proto vyzývá Komisi, aby do roku 2014 předložila návrhy s cílem postupně zavést všeobecný zákaz skládkování odpadů na evropské úrovni a zákaz spalování recyklovatelného a kompostovatelného odpadu do konce tohoto desetiletí; uvedeny by měly doprovázet vhodná přechodná opatření včetně dalšího rozvoje společných norem na základě přístupu životního cyklu; vyzývá Komisi, aby prozkoumala recyklační cíle směrnice o odpadech pro rok 2020; zastává názor, že daň ze skládkování odpadu, jak ji již zavedly některé členské státy, by také pomohla dosáhnout uvedené cíle.

Evropský parlament poukazuje na to, že stávající skládky by mohly sloužit jako rezervy surovin (městská těžba), na toto téma však existuje málo vědeckých zjištění.

Evropský parlament vyzývá členské státy, aby zvážily zřízení center pro inovační technologie v zájmu podpory těžby, recyklace a opětovného využívání užitečných složek z produktů těžebního odpadu a usnadnily následné využití produktů těžebního odpadu nacházejících se v různých typech skladišť odpadu av stavebním průmyslu, jakož i manipulaci s těmito typy skladišť odpadu ekologicky bezpečným způsobem.

 

Dokumenty ke stažení: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Evropě efektivně využívající zdroje (2011/2068 (INI))

 

zdroj: odpady-portal.sk

 

EurActiv napsal: Europoslanci na konci minulého týdne schválili cestovní mapu k efektivnějšímu využívání zdrojů. Ta by podle nich mohla nastartovat ekonomický růst v Evropě a pomoci na cestě k udržitelnému rozvoji. Podle odborných studií by se měla Evropa zaměřit především na otázku produkce a zpracování odpadů. Více ZDE