Více času na podstatné

Fond v hodnotě 17,5 miliardy eur podpoří přechod k zelenější ekonomice

19.05.2021 16:38

Fond pro spravedlivou transformaci pomůže zemím EU řešit sociální a hospodářské důsledky spojené s přechodem na klimatickou neutralitu.

Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci dosahují celkové výše 17,5 mld. eur. Pocházejí jak z víceletého finančního rámce na období 2021–2027 (7,5 miliardy eur), tak z nástroje EU na podporu oživení (dalších 10 miliard eur). Fond bude podporovat projekty zaměřené na hospodářskou diverzifikaci, hospodářskou přeměnu, vytváření pracovních míst nebo přispívání k přechodu na udržitelné, klimaticky neutrální a oběhové evropské hospodářství.

Hlavním cílem fondu je pomáhat těm, kterých se dotkne transformace hospodářství směrem ke klimatické neutralitě, aby mohli zvyšovat svou kvalifikaci nebo se rekvalifikovat a snáze tak hledat nové zaměstnání. Dotace ale budou poskytovány i mikropodnikům, podnikatelským inkubátorům, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím a kromě toho bude fond přispívat k investicím do nových energetických technologií, energetické účinnosti a udržitelné místní mobility.

Z dotací jsou přitom vyloučeny projekty na spalování odpadu, výstavbu či demontáž jaderných elektráren, činnosti související s tabákovými výrobky a investice do fosilních paliv.

Pro získání financování musí členské státy nejdříve vypracovat tzv. územní plány pro spravedlivou transformaci. V nich určí nejvíce postižené oblasti, které by měly obdržet podporu. Zvláštní pozornost by měla být věnována specifikům ostrovů, ostrovních oblastí a nejvzdálenějších regionů.

 

Další klíčové prvky nařízení

  • Členské státy budou moci čerpat prostředky z fondu pod podmínkou, že se na vnitrostátní úrovni zaváží k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Dokud takový závazek nepřijmou, budou mít nárok pouze na 50 % finančních prostředků, které jsou pro ně ve fondu vyčleněny.
  • Podniky, které mají finanční obtíže, mohou získat podporu v souladu s prozatímními pravidly unie pro státní podporu stanovenými pro výjimečné okolnosti.
  • Státy budou mít možnost dobrovolně převádět prostředky z jiných fondů soudržnosti.
  • Členské státy musí na část investic samy přispět. Podíl spolufinancování investic z fondů unie je stanoven na nejvýše 85 % pro méně rozvinuté regiony, 70 % pro přechodové regiony a 50 % pro rozvinutější regiony.

 

Poslancům se v průběhu vyjednávání se zástupci členských států o konečném znění pravidel fungování fondu podařilo prosadit, aby byl v případě navýšení rozpočtu fondu po 31. prosinci 2024 zaveden tzv. „mechanismus ekologického odměňování“. Jednalo by se o dodatečné zdroje, které by se rozdělily mezi členské státy podle pokroku, který dosáhly v oblasti snižování průmyslových emisí.

„Evropský parlament vyslal jasný politický signál: sociální, ekonomické a ekologické dopady energetické transformace v nejvíce zasažených regionech je třeba řešit. Vstupujeme do nové, zelené éry pro Evropu, aniž bychom někoho nechali pozadu,“ prohlásil řecký zpravodaj Manolis Kefalogiannis (EPP).

Návrh byl přijat poměrem hlasů 615 (pro): 35 (proti): 46 (zdrželo se hlasování).

Evropský parlament vyslal jasný politický signál: sociální, ekonomické a ekologické dopady energetické transformace v nejvíce zasažených regionech je třeba řešit. Vstupujeme do nové, zelené éry pro Evropu, aniž bychom někoho nechali pozadu, prohlásil zpravodaj Manolis Kefalogiannis (EPP, GR)

Další postup

Jakmile dohodu formálně přijme i Rada EU, vstoupí nařízení v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Souvislosti

Fond pro spravedlivou transformaci je prvním pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci. Tento mechanismus je klíčovým nástrojem na podporu regionů, průmyslových odvětví a pracovníků, u nichž se očekává, že budou čelit největším výzvám při provádění Zelené dohody pro Evropu. Normotvůrci dosáhli předběžné politické dohody o Fondu pro spravedlivou transformaci dne 9. prosince 2020.