Více času na podstatné

Fungování sběru a třídění odpadů v obchodních řetězcích

16.07.2009 10:58

Systém pro nakládání s odpady v obchodních řetězcích je velmi specifický. Základním problémem je velmi často neznalost či podceňování zákona o odpadech ze strany majitelů či provozovatelů, nedostatečné či zcela nevhodné zázemí pro nakládání s odpady a nekvalitní třídění odpadů.
Prvním z možných problémů je podceňování náročnosti zavedení systému nakládání s odpady již při samotné stavbě nového obchodního domu nebo centra. Bohužel se jedná o příliš častý jev. Majitelé či investoři nepokládají často za důležité věnovat prostorům odpadového hospodářství dostatečnou pozornost v rámci svých stavebních projektů. Výsledkem jsou prostory určené pro nakládání s odpady umístěné ve špatně přístupných nebo jinak nevhodných místech, kam není možné vjet s obslužnou technikou. Nebo naopak jsou tyto prostory situovány do vnějšího nezastřešeného areálu, který často není ani zkolaudován pro nakládání s odpady. To pak neodpovídá neustále se zpřísňujícím podmínkám pro nakládání s odpady a následně dochází k postihům ze strany orgánů veřejné správy.
V případě, že nová stavba nezohlední tyto prostory již v počátku, je nutné je bohužel nalézt či dostavět dodatečně tak, aby vše odpovídalo aktuálním legislativním požadavkům. Tomu ale lze snadno předejít. Při navrhování nových staveb je nejvhodnější kontaktovat odpadovou společnost, která může pomoci navrhnout prostory pro nakládání s odpady, a tím předejít problémům systému do budoucna.
Je pochopitelné, že velká prostorová náročnost odpadového hospodářství je samozřejmě trnem v oku všem provozovatelům obchodních center i hypermarketů. Prostor, který je nezbytný pro umístění odpadových nádob, lisovacích kontejnerů, paketovacích lisů, ale i k uskladnění paketovaných balíků papíru a plastů, neslouží k prodeji, uskladnění nebo příjmu zboží, tedy negeneruje žádné příjmy. Ale je nutné mít na paměti, že právě prodej zboží jde ruku v ruce se vznikem odpadů, a tím se systém odpadového hospodářství a náklady na něj stávají neodmyslitelnou položkou.
Nedílnou součástí systému odpadového hospodářství obecně je třídění odpadů na využitelné a nevyužitelné složky. V současné době je to jediný možný způsob, jak maximálně využít nové materiálové a energetické zdroje. Třídění odpadů není v obchodní sféře příliš populární, protože odvádí prodejní personál od prodeje k nevýdělečnému separování odpadků. Je to ovšem nezbytné. Případná neukázněnost pracovníků při třídění odpadů v obchodních domech se projevuje na kvalitě vytříděných surovin. Tito pracovníci či brigádníci si bohužel vůbec neuvědomují nutnost třídění a nechápou ani důvod. To vše by mělo být součástí školení těchto pracovníků. Na druhou stranu, fluktuace zaměstnanců v obchodních řetězcích je však poměrně vysoká, což znemožňuje nové zaměstnance a brigádníky detailně proškolovat.
Jediným způsobem, jak vzniku této situace předejít, je svěřit odpadové hospodářství do rukou zkušeného pracovníka, který se bude odpadovému hospodářství věnovat. Je nutné si uvědomit, že maximálním vytříděním plastů, papíru a dalších složek klesá nákladové zatížení odpadového hospodářství, nemluvě o hrozících sankcích. Některé obchodní řetězce si na pomoc při dohledu nad tříděním odpadu najímají odpadové firmy. Pracovníci těchto firem pak dohlížejí a pomáhají při třídění odpadů a zajišťují maximální vytřídění odpadu k dalšímu využití.
Vyhovět pro laika poměrně složitému zákonu o odpadech není jednoduché. Odborná odpadová společnost je schopna, jako službu původcům odpadů, vytvořit komplexní systém pro nakládání s odpady, který vychází z prostorových možností a přání zákazníka, vše v souladu s platnou legislativou. Systém sběru a třídění odpadů zahrnuje širokou škálu možností, od pouhého převzetí vytříděných odpadů odpadovou společností (tj. odvoz kontejnerů či nádob s vytříděným odpadem) až po složité, komplexní řešení odpadového hospodářství.
Při řešení komplexního systému nakládání s odpady vytvoří odpadová firma manuál, respektive Projekt pro nakládání s odpady. Tento Projekt mapuje všechny toky odpadů, od místa jejich vzniku, přes třídění až po předání k odstranění nebo využití. Dále jsou zde uvedeny povinnosti jednotlivých zaměstnanců, popřípadě nájemců objektu a dále informace jak třídit odpad, kde se nachází prostory odpadového hospodářství atd.
Ve velkých obchodních centrech funguje předávání odpadů na základě adresného nebo neadresného příjmu odpadů.
Při neadresném příjmu odpadů je znám pouze jeden původce odpadů – obchodní centrum nebo hypermarket. S odpady nakládají pracovníci tohoto centra a jsou odpovědní za správné uložení a vytřídění odpadů. Tyto odpady jsou dále předávány do odpadové místnosti pracovníkům, kteří je ukládají do příslušných nádob nebo je jinak upravují např. lisují. Prostor odpadového hospodářství provozuje společnost, která má oprávnění pro nakládání s odpady. Evidence za předaný odpad se pak vede za celé centrum a jednotliví nájemci nejsou zohledňováni.
Při adresném příjmu odpadů předávají pracovníci jednotlivých nájemců odpad osobně do prostoru odpadového hospodářství, kde je odpad zvážen, převzat odpovědným pracovníkem a uložen do příslušné odpadové nádoby. Současně je vydáno potvrzení o převzetí odpadu, které slouží k vedení vlastní evidence odpadů jednotlivými původci odpadů.
Takto vedené odpadové hospodářství je velmi transparentní, jak z pohledu orgánů veřejné správy, tak z pohledu původců odpadů.
Problematika odpadového hospodářství u obchodních řetězců je poměrně složitá, ať už ji vezmeme z jakéhokoli pohledu. Bohužel s rostoucími nároky kladenými na původce je čím dál tím nákladnější. Největší úspora nákladů v odpadovém hospodářství tkví v optimálním navržení systému nakládání s odpady a důkladném třídění odpadů. Což je také důvodem, proč si v poslední době většina investorů či provozovatelů obchodních řetězců uvědomila, jak je důležité již od počátku spolupracovat s odbornou odpadovou společností.

Ing. Ondřej Hrdlička
.A.S.A., s. r. o.
E-mail: oh@asa-cz.cz
 

Zdroj: OF 5/2009