Více času na podstatné

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území

04.10.2011 11:48

Účelem Generelu LAPV je na základě vyhodnocení souboru lokalit vymezených ve Směrném vodohospodářském plánu, podle kterého vodohospodářské orgány vycházely při svém rozhodování do 22. prosince 2009, stanovit nový aktualizovaný soubor lokalit pro jejich územní ochranu jako odborně-technický podklad pro zapracování do politiky územního rozvoje a do územně plánovací dokumentace.

Generel LAPV stanoví soubor lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů; plochy těchto lokalit jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových voda mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech), především pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní.

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území ke stažení ZDE