Více času na podstatné

GHS: ve věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 758/2013

21.08.2013 08:08

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Toto nařízení vstoupilo v platnost 13. srpna 2013. Dodavatelé nemusí znovu označovat a balit látky uvedené v přílohách k tomuto nařízení a směsi, které tyto látky obsahují, které již byly uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost. Více ZDE