Více času na podstatné

Hlavní zásady přípravy výstavby bioplynové stanice

31.10.2010 07:57

Česká republika má za sebou 3 roky poměrně bouřlivého vývoje v oblasti realizací bioplynových stanic (BPS), k čemuž výrazně přispívá jak podpora daná Energetickým zákonem (a navazujícími předpisy), tak i dotační politika fondů Evropské Unie (EU), přenesená na území ČR formou operačních programů (PRV - Programu rozvoje venkova, OPŽP – Operačního Programu Životního Prostředí, programů, OPPI - Operačního Programu Průmysl a Inovace). Realizacím konkrétních projektů předcházely roky příprav daleko většího počtu těchto projektů, kdy k v řadě z nich k realizaci prozatím nedošlo, nebo vůbec nedojde. Předání zkušeností z této fáze projektů může pomoci čtenářům tohoto článku vyvarovat se podobných chyb vedoucích k problémům v dalších fázích života projektů, nebo dokonce k jejich zastavení, nerealizaci, v nejhorším případě potom přerušení provozu. Jedná se jak o zkušenosti z přípravné a povolovací fáze BPS, tak i o zkušenosti s uplatněním různých technologií na našem území. Ty se nedají bezmyšlenkovitě převzít ze zahraničí, český trh je v některých základních bodech specifický - jedná se jak o legislativní rámec povolovacích procesů, dotační politiky, státních podpor, financování, provozní ekonomiky, což ovlivňuje návratnosti vložených investičních prostředků.

 

Jednotlivé kroky:

1) Volba technologie

2) Volba umístění záměr

3) Postup při realizaci projektů BPS v ČR. Ze zkušeností s přípravou několika desítek projektů BPS můžeme definovat těchto několik základních kroků jejich přípravy, následné realizace a provozu:

    * úvodní posouzení záměru, resp. nabídka dodavatele
    * studie proveditelnosti, podnikatelský záměr
    * řízení EIA, projektová dokumentace k územnímu řízení (PD pro ÚŘ)
    * zpracování žádostí o investiční podporu a zajištění financování projektu
    * projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (PD pro SŘ)
    * realizace projektu
    * monitoring provozu BPS

 

Podrobnosti k jednotlivý krokům ZDE

 

Zdroj: biom, Josef Urban