Více času na podstatné

Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW v ČR

06.01.2011 10:06

Dopadová studie zaměřuje pozornost na nejvýznamnější změny, které bude za určitých podmínek znamenat implementace Směrnice o průmyslových emisích (IED) pro dosavadní environmentální regulaci velkých spalovacích zařízení (LCP – Large Combustion Plants).

Předmětným sektorem dopadové studie jsou velká spalovací zařízení v ČR o příkonu vyšším, než 50 MWtep. Obecně do tohoto sektoru spadají tepelné elektrárny, veřejné teplárny, a podnikové energetiky (které jsou obvykle statisticky klasifikovány v jiném odvětví ekonomické činnosti, a tudíž nejsou vždy započteny při sestavování ekonomických ukazatelů spalovacích zařízení).

LCP podléhají rozsáhlé a intenzivní environmentální regulaci. Nejsilněji regulace působí v oblasti ochrany ovzduší. V současnosti je takřka veškerá environmentální regulace integrována do správních řízení podle zákona o integrované prevenci. Právě přepracování původního legislativního předpisu EU, Směrnice o IPPC, do Směrnice o průmyslových emisích (IED) je předmětem této dopadové studie.

 

Celý text dopadové studie.

 

zdroj: IPPC