Více času na podstatné

Hodnocení environmentálních technologií – nový evropský nástroj na podporu ekoinovací?

17.12.2012 14:05

Evropská komise sáhla po novém nástroji, který má zprostředkovat rychlé zavádění inovačních řešení do praxe. Nápad to není až tak nový, ale v praxi EK jistě přelomový. Přelomový, protože EK chce nejdříve nový přístup otestovat v rámci tříletého pilotního projektu EU ETV (Environmental Technology Verification), přičemž předpokládá, že pokud se osvědčí, bude převzat do evropské legislativy. Pokud tvrdím, že není nový, tak proto, že obdobný nástroj už dlouhodobě využívá Kanada, USA, Japonsko, Filipíny, Korea, údajně i Severní Korea, a Vietnam. Pokud jde o možnosti ČR, ty jsou dány tím, že v ČR je v současnosti na tento systém akreditována jediná organizace a tou je České ekologické manažerské centrum a jeho inspekční orgán CEMC ETVCZ.

Vývozci, výrobci a dodavatelé, kteří hledají nová odbytiště, při poslední zmínce o regionech se zavedenými systémy, zejména ve východoasijských trzích, by měli zvýšit pozornost. Rovněž by to mělo vzbudit ze zimního spánku i státní správu. Neutíká nám náhodou něco podstatného? Vždyť ročně do vědy a výzkumu se v ČR investuje 60 mld. Kč, z toho cca polovinu investuje soukromý sektor. V Evropě nejsme v tomto ohledu rekordmani, ale blížíme se průměru. Takže to přece není zase tak málo, i když mnozí by rádi viděli ještě větší příspěvek na oltář konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost však není jen o penězích, je spíše o systému nakládání s lidským potenciálem. Proto by nám nemělo uniknout, že na pilotním projektu, který je koncipován na období tří let, participuje 12 evropských států (např. Německo, Švédsko, Polsko, Spojené království, Dánsko, Nizozemsko, Belgie a další). Účastníkem je sice také ČR, ale nad její další participací visí otazník.

Co je podstatou systému. Systém hodnotí prohlášení výrobce o výkonových parametrech výrobků. Mezi těmito parametry by neměl chybět vliv na životní prostředí. To je také rozdíl oproti environmentálnímu značení dle ISO 14020 až 14025, kde jde především a jen o environmentální parametry. Hodnocení se provádí podle Všeobecného ověřovacího protokolu (GVP – General Verification Protocol) a podle ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Na místě je zmínit že výrobkem se zde míní široká škála produktů. Od jednotlivých výrobků až po ucelená technologická řešení. Od sofistikovaných inženýrský řešení až po dílčí servisní služby. Do této kategorie rovněž patří i měřící přístroje a přípravky. Co však mají tyto výrobky společného je to, že vždy musí jít o inovativní řešení, které je připraveno pro umístění na trhu, mj. má svého výrobce. Tyto výrobky svou environmentální výkonností a nebo uživatelským nasazením přináší výrazný přínos pro uživatele a pro životní prostředí.

 

V rámci pilotního projektu si EK vybrala několik tzv. technologických oblastí, na které se bude  zaměřovat:

  • čištění a monitoring vody,
  • materiály odpady a zdroje,
  • technologie pro energetiku.

 

Každá z nich má své podskupiny, vzhledem k možnostem, které v tuto chvíli ČR má, uvedeme podskupiny jen pro oblast „Materiály, suroviny a zdroje“:

  • Recyklace průmyslových „vedlejších“ produktů a odpadů na druhotné suroviny, recyklace stavebního odpadu na stavební materiály (např. přepracování cihel),
  • Separační nebo třídící technologie pro pevný odpad (např. zpracování plastů, směsného odpadu a kovů), zpětné získání materiálů,
  • Recyklace baterií, akumulátorů a chemikálií (např. technologie přepracování kovů),
  • Snížení znečištění pevného odpadu rtutí (např. separace, znovuzískání rtuti z odpadů a technologie bezpečného ukládání),
  • Produkty vyrobené z biomasy (zdravotní produkty, produkty z vlákna, bioplasty, biopaliva, enzymy).

 

Pokud jde o možnosti ČR, ty jsou dány tím, že v ČR je v současnosti na tento systém akreditována jediná organizace a tou je České ekologické manažerské centrum a jeho inspekční orgán CEMC ETVCZ (osvědčení o akreditaci k nahlédnutí ZDE). Za dvacetiletou historii CEMCu je to již podruhé, kdy tato organizace se stala průkopníkem v oblasti, která je v ČR zatím neznámá, ale pro průmysl velmi významná. Podotýkám, že předtím to byla oblast ekomangementu v podobě standardu ISO 14001 a EMAS. V CEMC jsme si však vědomi toho, že bez vytvoření uceleného systému, kdy dojde na integraci podpor VaV a inovací se systémem ETV a dalšími již dnes prováděnými aktivitami, postrádá ČR významný nástroj na ovlivňování své konkurenceschopnosti. Systém ETV byl zařazen Mezinárodní standardizační organizací ISO do procesu přípravy normy.

 

Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel CEMC a vedoucí inspekčního orgánu CEMC ETVCZ