Více času na podstatné

Hodnocení látky: Zveřejnění výběrových kritérií pro průběžný akční plán Společenství

16.06.2011 07:48

Agentura ECHA vypracovala ve spolupráci s členskými státy kritéria výběru pro hodnocení látky a nyní je zveřejnila na svých internetových stránkách. Agentura ECHA a členské státy tato kritéria používají k nalezení látek vhodných k zařazení do prvního průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP), který agentura ECHA přijme na počátku roku 2012.

Členské státy předběžně uvedly, že jsou schopny zhodnotit přibližně 40 látek v roce 2012 a 50 látek ročně v letech 2013 a 2014.

Hodnocení látky má za cíl objasnit, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí v případě, kdy nejsou k dispozici dostatečné informace. Hodnocení látky se bude provádět pouze u vybraného počtu látek, které budou zvoleny podle kritérií založených na riziku. Kritéria pro stanovení prioritních látek zahrnují informace o nebezpečnosti, expozici a množství, včetně celkového množství vyplývajícího ze žádostí o registraci několika žadatelů o registraci. Agentura ECHA přijímá první soubor kritérií v souladu s rozhodnutím výkonného ředitele ze dne 26. května 2011. Agentura ECHA a členské státy tato kritéria používají k určení možných látek, které mohou být zařazeny do plánu CoRAP a zhodnoceny členskými státy. Kromě toho mohou členské státy také kdykoliv navrhnout látky, kterým by se měla udělit priorita, na základě dalších důvodů opírajících se o riziko. Agentura ECHA v budoucnu tento první soubor kritérií ve spolupráci s členskými státy dále upřesní.

Členské státy schválily kritéria výběru na pracovním semináři o hodnocení látek, který pořádala agentura ECHA (ve dnech 23.—24. května 2011), a tato kritéria se nyní používají k vypracování návrhu seznamu CoRAP. Agentura ECHA zveřejní tento návrh CoRAP obsahující jména navržených látek do konce října 2011 a přijetí konečné verze CoRAP je naplánováno do konce února 2012, poté, co Výbor členských států agentury ECHA vydá stanovisko.

V průběhu konzultace s členskými státy mohou být do návrhu plánu přidány, či z něj odebrány, další látky. Konečná verze plánu CoRAP bude obsahovat jména látek určených k hodnocení a členských států zodpovědných za hodnocení. Plán CoRAP se bude každoročně aktualizovat z důvodu jeho charakteru postupného provádění a bude vždy pokrývat období tří let. Členské státy předloží návrh aktualizace každý rok do 28. února.

Zařazení látky do plánu CoRAP znamená, že odpovědný členský stát má povinnost provést její hodnocení do jednoho roku od zveřejnění plánu. V důsledku hodnocení mohou být od žadatelů o registraci látky požadovány další informace, aby bylo možné potvrdit, zda látka představuje riziko pro lidské zdraví či životní prostředí. Jakmile budou tyto informace k dispozici, určený členský stát v případě potřeby posoudí, jakým způsobem tyto informace použít ke zlepšení řízení rizika týkajícího se dané látky.

Agentura ECHA příští měsíc zveřejní souhrnný zápis z tohoto pracovního semináře.

Další informace:

Informační list o hodnocení látky

Internetové stránky týkající se hodnocení

 

Dokumenty ke stažení: ZDE

 

Zdroj: MPO