Více času na podstatné

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2030

10.11.2017 11:46

Dokument s názvem byl zpracován společností ČEPS, a.s., a to na základě povinnosti provozovatele přenosové soustavy v České republice poskytovat reporty související s výrobní přiměřeností pro národní a nadnárodní právní subjekty.

V závěrech zpracovatel například uvádí, že z předložených výpočtů vyplývá, že k vytvoření dostatečných podmínek pro zajištění spolehlivého provozu ES ČR do roku 2030 je nezbytné zachovat současnou úroveň instalovaného výkonu jaderných elektráren. Nutným výchozím předpokladem pro zajištění spolehlivého provozu ES ČR i po roce 2030 je včasný přístup ke konkrétním opatřením zajišťujících prodloužení životnosti JE Dukovany, a to minimálně na hranici 50 let.

Ve střednědobém horizontu lze jen omezeně počítat s dodatečnými investicemi do zdrojů na fosilní paliva. Hlavním důvodem je obtížně odhadovaný vývoj současných cen silové elektřiny a navrhované změny na evropské úrovni v podobě balíčku opatření EU tzv. Clean Energy Package.

Nelze jednoznačně konstatovat, že přiměřenost výrobních kapacit lze vyřešit krátkodobou dovozní závislostí. Nasvědčuje tomu vývoj výkonových bilancí okolních soustav v našem regionu a proměnlivé podmínky pro zahraniční spolupráci při zajištění dostatečných přenosových kapacit.

V případě nefunkčního trhu s elektřinou bez dostatečné motivace pro investory do nových kapacit a nemožnosti získat dodatečnou budoucí kapacitu v aukci by bylopravděpodobně nezbytné přistoupit k zajištění kapacit jinou formou.

Požadavek na hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit vychází z Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou. Legislativně je stanoveno vydávání těchto výhledů každé dva roky spolu s desetiletým plánem rozvoje sítí. Z důvodu narůstajícího významu a důležitosti přiměřenosti výrobních kapacit byl přijat v ENTSO-E interní standard zpracovávat tyto výhledy každoročně.

 

Dokument ke stažení:

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2030 [pdf, 1689 kB]