Více času na podstatné

Hospodářský výbor projednal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

12.08.2013 21:48

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, zpravodajské zprávy poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 1121 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

 

Výbor pro životní prostředí návrh zákona neprojednal. Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání: č. 36 (13. srpna 2013)

 

  1. V č. I. za bod 1 vložit nový bod 2, který zní:

            “2. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „za uvedení výrobny elektřiny do provozu se“ vkládají slova „ , s výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW,“.

 

Následující body se přečíslují.

 

  1. V čl. I v dosavadním novelizačním bodě 2 se v první větě za slova „cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny“ vkládají slova „podle § 28 odst. 4“.

 

3.         V čl. I v dosavadním novelizačním bodě 5 v § 28 odstavec 4 zní 

  „(4) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny hradí

  1. zákazník za množství elektřiny jím spotřebované,
    1. výrobce provozující výrobnu elektřiny za množství elektřiny jím spotřebované včetně množství elektřiny spotřebované jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo distribuční soustavy,
    2. provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za ostatní spotřebu,

s výjimkou množství elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, spotřebované zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, spotřebované pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a spotřebované pro pokrytí ztrát v přenosové a distribuční soustavě“.

 

4.         V části první, čl. II, Přechodná ustanovení body 1 a 2 zní:

            „1. Držitel autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, vydané přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, který tuto výrobnu elektřiny uvede do provozu do 31. prosince 2015 včetně, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

              2.   Držitel povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, vydaného přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, který do 31. prosince 2015 včetně uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

 

5.         V části čtvrté, čl. V se slova „ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 4“ nahrazují slovy „ustanovení čl. I bodů 3, 4 a 5“.

 

6.         V části první, čl. I se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod x), který zní:

           

            „x. V § 4 odst. 6 písm. b) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.“.

 

7.         V části první, čl. I se za bod x) vkládá nový bod x1), který zní:

 

            „x1. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny z druhotného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.

 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.“.

 

 

8.         V části první, čl. I se za bod x1) vládá nový bod x2), který zní:

 

            „x2. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.“.

 

 

9.         V části první, čl. I se za bod x2) vládá nový bod x3), který zní:

 

            „x3. V § 12 v odstavci 4 se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 8“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.“.

 

10.       V části první, čl. I se za bod x3) vládá nový bod x4), který zní:

 

            „x4. V § 24 odst. 6 písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e) teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.“.

 

11.       V části první, čl. I se za bod x4) vládá nový bod x5), který zní:

 

            „x5. V § 25 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„(6) Investiční podpora tepla se nevtahuje na výrobce tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.“.

 

12.       V části první, čl. I se za dosavadní bod 5  vkládá nový bod y), který zní:

 

            „y. V § 30 odst. 5 písm. b) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

            „c) biometan, vyrobený výrobcem biometanu z bioplynu, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“.“.

 

13.       V části první, čl. I  dosavadní bod 7 zní:

 

            V § 37 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„(4) Podpora decentrální výroby elektřiny se neposkytuje tomu výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.“

 

13.       V části čtvrté, Účinnost Čl. V novelizační body x, x1, x2, x3, x4, x5, y a bod 7 nabývají účinnosti dne 1.7.2014.

 

14.       V části první, čl. I  se za dosavadní novelizační bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

 

„V § 17 se číslovka 30 nahrazuje číslovkou 300“.

 

 

Čtěte také: Sněmovna: Hospodářský výbor podpořil prodloužení solární daně. Poslanecká sněmovna dnes pokračovala v projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích. Hospodářský výbor na dnešním jednání podpořil vládní novelu zákona o podporovaných zdrojích, která zavádí 10 procentní solární odvod po dobu životnosti elektráren. Více ZDE

 

Zdroje: PSP ČR, solárninovinky.cz