Více času na podstatné

Ignorovat povinné třídění bioodpadů se nevyplatí. Obci hrozí pokuta až 1 milionu korun

14.04.2015 11:49

Redakce Tretiruka.cz požádala na základě nejčastějších dotazů čtenářů Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) o odpovědi týkající se třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Čtenáři se především zajímali o to, co mají dělat, když obec v oblasti třídění BRKO doposud nic nečiní, na koho se mohou obrátit a co obci hrozí.

 

1) Co má dělat občan, když obec doposud nesdělila, jak se bude v obci třídit BRKO (na koho se obrátit) a ani v tomto kontextu zatím nepřijala (neaktualizovala) patřičnou vyhlášku?
Stanovení systému nakládání s komunálním odpadem prostřednictvím obecně závazné vyhlášky je nutné zejména s ohledem na povinnost fyzických osob a původců odpadů zapojených do systému obce, kteří třídí komunální odpad a odkládají ho na místa určená obcí právě v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce. Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce tedy dochází k určení míst pro odkládání složek komunálních odpadů a ke zvýšení informovanosti při nakládání s komunálními odpady v obci a zároveň k předcházení vzniku černých skládek.
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech §17 odst. 3 je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu – mimo jiné i biologicky rozložitelných odpadů. Tuto povinnost může kontrolovat ČIŽP, krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností.  O neplnění povinností obce může tyto kompetentní orgány občan informovat.

2) Co hrozí obci v kontextu s první otázkou1?
Za nesplnění povinnosti zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu může být obci udělena sankce ve výši až 1 000 000 Kč.

3) Pokud hrozí obci pokuta, tak v jaké výši, případně je možné tento první prohřešek řešit domluvou?
ČIŽP je povinna při zjištění porušení zákona uložit sankci.

4) Kdy začnou z pohledu ČIŽP první kontroly?
V případě, že ČIŽP obdrží podnět, ve kterém je uvedeno, že obec neplní povinnosti dané zákonem o odpadech, provede kontrolu obce a do 30 dnů ode dne obdržení podnětu musí informovat podatele o způsobu vyřízení. Kontroly obcí jsou dále prováděny průběžně na základě plánů kontrolní činnosti pro každý rok.

 

Mohlo by Vás zajímat: Výsledky průzkumu BRKO v obcích - ZDE