Více času na podstatné

IGU považuje zemní plyn za nejúčinnější a nejvšestrannější palivo

20.07.2010 12:08
Praha (20. července 2010) – Mezinárodní plynárenská unie (IGU) konstatovala ve svém Strategickém prohlášení 2010, že zemní plyn je nejčistějším, nejúčinnějším a nejvšestrannějším fosilním palivem. To jej podle IGU předurčuje jako jedinečný nástroj na cestě k nízkouhlíkové energetice a k udržitelné energetické budoucnosti.

„Strategické prohlášení 2010“, zpracované Mezinárodní plynárenskou unií (IGU) konstatuje, že zemní plyn je nejčistším, nejúčinnějším a nejvšestrannějším fosilním palivem. Ještě důležitější podle IGU je, že zemního plynu je dostatek, jeho dodávky jsou konkurenceschopné, jsou okamžitě dostupné a flexibilní, což jej favorizuje jako nejlepší nástroj pro snižování emisí při nejnižších nákladech. „Pro Evropu je důležité, že přes 70 % prokázaných světových zásob zemního plynu se nachází na území Evropy nebo v jejím dosahu, navíc máme uzavřené smlouvy zaručující dodávky do ČR plynu až do roku 2035,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Globální energetika podle IGU musí v současné době zajistit rovnováhu mezi bezpečností dodávek energie na rostoucím trhu, zejména v rozvíjejících se zemích a zmírňováním dopadů změn klimatu v důsledku intenzivního využívání fosilních paliv. IGU ve svém prohlášení konstatuje, že vlády stále více zaměřují svou energetickou politiku na podporu obnovitelných zdrojů energie s cílem vytvořit z nich hlavní část primárních energetických zdrojů. Nicméně vzhledem k mnoha politickým, technickým, ekonomickým a tržním faktorům, bude toto období podstatně delší, než se původně očekávalo, a bude také vyžadovat významné dotace. Právě proto budou i v dohledné budoucnosti mít fosilní paliva významný podíl na budoucím světovém energetickém mixu. „U nás se soustředíme především na bezpečnost dodávek. V každé zemi mohou nastat problémy, nemůžete na tisících kilometrech napříč desítkami zemí vyloučit nestabilní vnitropolitickou situaci nebo terorismus. I ropné plošiny nebo biopaliva, jak známe z poslední doby, mají svá rizika. Základem bezpečnosti by měla být v každé zemi diverzifikace a dostatečné zásoby“, dodává Petržilka.

Vzhledem k výhledu a s přihlédnutím k výhodám zemního plynu ve srovnání s dalšími fosilními palivy, spolupracuje IGU aktivně s vládami, regulátory i plynárenstvím a zaměřuje se na následující oblasti:
• podpora přechodu na zemní plyn ve výrobě elektřiny a v průmyslu jako náhrady vysokouhlíkových paliv,
• podpora využití zemního plynu v dopravě, kde nahrazuje kapalné ropné pohonné hmoty,
• zlepšování efektivity a nejlepších postupů v rámci hodnotového řetězce,
• zavádění a podpora takových politik a způsobů regulace, které umožní rozvoj plynárenské infrastruktury.
Těchto cílů je možné podle IGU dosáhnout díky využití již osvědčených technologií, které umožňují významné snížení emisí skleníkových plynů, a to jak v krátkodobém, tak ve střednědobém horizontu. Proto bude IGU v souladu se svým posláním pokračovat v podpoře výměny know-how v plynárenství s cílem podnítit rozvoj nových technologií a ve svém působení jako účinného rozhraní mezi plynárenstvím a vládami a bude dále podporovat výhody zemního plynu jako upřednostňovaného zdroje energie, který je součástí nízkouhlíkové budoucnosti. Také hodlá pokračovat i ve sledování vývoje energetické politiky a názorů veřejného mínění tak, aby plynárenství bylo schopné předvídat budoucí vývoj a připravit se na přicházející příležitosti a možná ohrožení.

 

Zdroj: CPU