Více času na podstatné

Informace ke konci programového období 2007 – 2013

24.07.2012 08:00

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) s dostatečným předstihem upozorňuje žadatele o podporu a příjemce podpory v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP), že příští rok bude končit stávající sedmileté programové období 2007 - 2013 tohoto operačního programu.

Ve snaze předejít v příštích letech případným problémům při ukončování projektů a celého programu, vyzýváme žadatele a příjemce k urychlené realizaci svých projektů.

Pro aktuální období, které končí 31. 12. 2013, stanovují nařízení EU dvouletý přesah do dalšího programovacího období pro ukončení realizace a profinancování projektů v OPŽP. Aby měli žadatelé a příjemci jistotu, že jim budou proplaceny veškeré nárokované způsobilé výdaje, je bezpodmínečně nutné dokončit fyzickou realizaci projektu a průběžně požadovat proplácení oprávněných výdajů tak, aby finanční prostředky mohly být příjemcům podpory proplaceny nejpozději do 31. 12. 2015. Přitom bude nutné vzít v úvahu konečný termín pro podávání žádostí o platbu stanovený SFŽP ČR (předpokládaný termín pro podání posledních žádostí o platbu je konec listopadu 2015).

Zároveň je do konce roku 2015 nezbytné vyrovnat veškeré závazky příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly „Zásady financování - náležitosti žádosti o platbu".

Zdroj: SFŽP