Více času na podstatné

Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016

31.05.2017 09:19

Informace podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016 na národní úrovni, přináší informace o výsledcích nového přeměření administrativní zátěže při podnikání realizovaného v roce 2016 a zároveň návrh postupu na snižování byrokratické zátěže podnikatelů v dalších letech. Materiál byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako gestorem agendy, ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní.

Do konce roku 2016 se jednotlivým resortům z 27 opatření plánovaných na několikaleté období podařilo splnit 12 opatření. Nad rámec 27 opatření bylo zrealizováno dalších 11 opatření a pro další období navrženo k realizaci dalších 11 opatření. V nadcházejícím období budou resorty pracovat celkem na 29 opatřeních, jejich plnění si naplánovaly.

 

V průběhu roku 2016 přispěla ke snížení zátěže při podnikání z 27 sledovaných opatření např. tato:

  • novelou zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (dále jen "IRZ") došlo ke snížení počtu činností, pro které je uložena povinnost ohlašovat do IRZ. Původně se zákon vztahoval na všechny činnosti podle kódů NACE, tj. 1718 činností, nyní je v příloze zákona o IRZ uvedeno pouze 240 činností, na které se vztahuje povinnost ohlašovat do IRZ (Opatření č. 40),
  • novelou zákona č. 25/2008 Sb. došlo také ke snížení počtu ohlašovaných látek ze 72 na 26, a tím ke zjednodušení ohlašovacího procesu do IRZ (Opatření č. 42),

 

Nad rámec 27 opatření resorty realizovaly např. tato opatření:

  • zjednodušení administrativy pro výrobce elektřiny ve výrobně do 10 kW pro vlastní spotřebu s připojením do sítě bez licence - s účinností od 1. ledna 2016 již není k výrobě elektřiny ve výrobně do 10 kW pro vlastní spotřebu s připojením do sítě již nezbytná licence vydaná Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona a s ní statut podnikatele se všemi souvisejícími povinnostmi; zjednodušené připojení mikrozdrojů do sítě spočívá ve výrazném snížení administrativních nároků ve vztahu k podmínkám připojení, které je výrobce povinen splnit a doložit provozovateli distribuční soustavy, aby byla jeho výrobna připojena (Opatření č. 93),
  • zrušení povinnosti provádět vyloučení nebezpečných vlastností vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, s účinností k 1. dubnu 2016, přineslo snížení administrativní zátěže podnikatelů až o 20,2 mil. Kč/ročně. Tímto opatřením se nijak nemění způsoby při nakládání s autovraky u provozovatelů, kteří musí dodržovat další pravidla, která dokládají v souvislosti s žádostí o souhlas u krajského úřadu a s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (Opatření č. 97),

 

Doplňující informace k dalším vybraným opatřením, jejichž realizace:

  • Opatření č. 41: Opatření č. 41 je zaměřené na odstranění povinnosti obchodníků prodávat nápoje ve vratném obale tam, kde se nápoj prodává v nevratném obale. MŽP uvádí, že odstraněním povinnosti se Česká republika vystavuje sankci ze strany EU. Kompromisním řešením v projednávané novele zákona o obalech bylo zúžení povinnosti pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). V rámci tzv. Ekoauditu budou diskutovány dopady navrhované novely a případně bude posouzeno další omezení předmětného ustanovení.
  • Opatření č. 43: Opatření č. 43 je zaměřené na odstranění sběru duplicitních dat o odpadech ČSÚ a MŽP. V roce 2016 bylo podepsáno "Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR o vykazování komunálního odpadu v ČR", které zásadním způsobem řeší problematiku odstranění duplicitního hlášení o produkci a nakládání s odpady, a to jak po stránce věcné, tak i časové. Mělo by dojít ke sjednocení zdroje dat a následnému vykazování dat do institucí EU, což by mělo vést k omezení administrativní zátěže podnikatelů.

 

Další podrobnosti a dokument ke stažení:

Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016