Více času na podstatné

Informace o vydávání zálohových výměrů po novele vodního zákona

04.10.2010 14:28

Dne  1.8.2010 nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). V souvislosti s touto novelou se mění i některá ust. § 88 týkající se poplatků za odebrané množství podzemní vody.

Pro oprávněné odběratele nebo provozovatele zdrojů podzemních vod je podstatná změna ust. § 88  odst. 5 vodního zákona, vedoucí ke snížení administrativní zátěže odběratelů i dotčených správních úřadů. Odběratel nově nebude povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle ust. § 88 odst. 2 vodního zákona a rovněž v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno (ust. § 88 odst. 5 vodního zákona).

Proto Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) na podkladě poplatkového hlášení podaného subjektem do 15.10.2010  vydá subjektům dle ust. § 88 odst. 7 vodního zákona zálohový výměr se stanovenou roční výší záloh a výší čtvrtletních nebo měsíčních splátek a tento zálohový výměr bude platný  do doby než dojde k případným změnám dle ust. § 88 odst. 5 vodního zákona. ČIŽP je povinna tento nový zálohový výměr vydat, neboť platnost zálohových výměrů vydaných podle vodního zákona před novelou byla omezena kalendářním rokem, pro který byla vydána. Současně může být nový zálohový výměr vydán pouze na základě žádosti subjektu, kterou je subjektem podané poplatkové hlášení.

ČIŽP upozorňuje na povinnost i v tomto roce podat poplatková hlášení v obvyklém termínu do 15.10.2010 na územně příslušné oblastní inspektoráty.

 

Zdroj: čižp