Více času na podstatné

Informace odboru ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP o souhrnné provozní evidenci zdrojů znečišťován ovzduší za rok 2010

21.02.2011 06:37

Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), ustanovením § 11 odst.1 písm. e) je provozovatelům zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší stanovena povinnost vést provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, zpracovat souhrnnou evidenci (SPE) z údajů provozní evidence a tuto předat příslušným orgánům ochrany ovzduší za kalendářní rok, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku, samostatně pro každou provozovnu. Souhrnnou provozní evidenci zvláště velkých, velkých a středních zdrojů za rok 2010 podávají provozovatelé výhradně prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP), což znamená předání vyplněného formuláře, který odpovídá zveřejněnému datovému standardu .
Další informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti ochrany ovzduší naleznete na webových stránkách Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - www.ispop.cz a Českého hydrometeorologického ústavu – www.chmi.cz.
Vlastní vzory pro podání SPE za rok 2010, stejně jako v minulém roce, Česká inspekce životního prostředí nevydává, a proto ani neposkytuje.
Údaje SPE 2010 musí být vykázány podle skutečností roku 2010.

Upozorňujeme, že souhrnnou provozní evidenci je nutné podat i v případě, že zdroje znečišťování ovzduší nebyly v průběhu roku 2010 provozovány. Pokud zdroje znečišťování ovzduší dlouhodobě neprovozované nehodláte dále provozovat, požádejte příslušný oblastní inspektorát ČIŽP o vymezení stacionárního zdroje, respektive o jeho nové zařazení do kategorie. Protokoly o autorizovaném měření emisí i blokové schéma provozovny zasílejte ve všech případech místně příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP.

 

Zdroj: ČIŽP