Více času na podstatné

Informace pro zájemce o dotace z prioritní osy 2 v Moravskoslezském kraji

23.08.2010 07:07

V polovině září bude zahájen příjem žádostí o podporu na projekty v prioritní ose 2 OPŽP zaměřené na Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Příjem žádostí bude kontinuální a potrvá do května roku 2011. Výzva bude omezena na projekty realizované v Moravskoslezském kraji. Potenciální žadatelé vyzýváme, aby své náměty a připravované projekty předregistrovali přes webový formulář do konce srpna 2010.

 

Na  webu OPŽP v sekci Nabídky podpory byl zpřístupněn webový formulář pro předběžnou registraci projektů, které plánují  předložit potenciální žadatelé. Potenciální žadatele vyzýváme k tomu, aby zaregistrovali své náměty a připravované projekty do tohoto formuláře do 31. 8. 2010.

SFŽP všechny zaregistrované projektové náměty posoudí a vezme do úvahy při formulaci znění výzvy, aby bylo možné podpořit co nejvíce připravovaných projektů. Kromě základních údajů o připravovaných projektech mohou zájemci do dotazníku uvést i dotazy, připomínky a náměty na změny v relevantních dokumentech OPŽP týkajících se prioritní osy 2.

V rámci změn pro připravované výzvy byl rozšířen okruh příjemců podpory. Pro některé oblasti podpory budou moci žádosti předkládat veřejné a státní vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

V oblasti podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší bude možné na zdroje do 5 MW předkládat projekty přecházející na zdroje spalující zemní plyn i ostatní  fosilní paliva. Jedná se například o náhradu stávajícího uhelného zdroje za nový nízkoemisní uhelný zdroj.

U energetických systémů byla oblast podpory rozšířena i o předkládání projektů zaměřených pouze na instalaci dodatečných zařízení u spalovacího zdroje, které vedou ke snížení emisí NOx, SO2 a TZL, bez ohledu na datum vydání stavebního povolení na zdroj. 

Nově lze podávat projekty na pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací a pořízení dalších technických zařízení ke snížení prašnosti. Jedná se například o pořízení samosběrných nebo kropících vozů, instalace vodních clon, skrápěcích zařízení atd.  Budou podporovány i projekty zaměřené na doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR. Jedná se například o výstavbu a obnovu systémů sledování a modelování kvality ovzduší atd.

Do oblasti podpory 2.2 Omezení emisí je možné podávat projekty na rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení za účelem snížení emisí  TZL, NOx i ostatních látek, pro které je stanoven emisní limit.

U zdrojů nad 5 MW byla oblast podpory rozšířena i o předkládání projektů zaměřených pouze  na instalaci dodatečných zařízení  u rekonstrukcí spalovacího zdroje, které  vedou ke snížení emisí NOx, SO2 a TZL, bez ohledu na datum vydání stavebního povolení na zdroj.

 

Zdroj: SFZP