Více času na podstatné

Instalace inteligentních měřících prvků ve Smart Regionu

18.02.2011 08:21

Pilotní projekt Smart Region vstupuje do první z realizačních fází. Skupina ČEZ instalovala inteligentní měřící a komunikační prvky v distribuční síti města Vrchlabí. Cílem je mít přesné informace o chování distribuční sítě před samotnou realizací přeměny distribuční sítě ve Smart Regionu. V rámci instalace se také testuje komunikační infrastruktura a různé druhy přenosu dat.

Distribuční transformační stanice v části Vrchlabí zvané Liščí Kopec ČEZ osadil zařízením k měření, komunikaci a analýze provozu distribuční soustavy a zároveň instaloval softwarový nástroj ke sledování, vyhodnocování a analýze měřených veličin.

Smart grids - sw prostředí

Ukázka SW prostředí

„Zařízení umožňují měření a indikace vybraných elektrických veličin a skládají se z nízkonapěťových analyzátorů,integrovaných senzorů měřících proud, napětí, výkon, účiník a nadstavbových měření kvality el. energie. Analyzátory mají také schopnost vykonávat komplexní analýzy špiček a alarmů mezních hodnot na široké paletě parametrů,“říká specialista expertní podpory Petr Tuček. Systém používá princip DSP (digital signal processing), který zaručuje nižší chybu měření než 1 % pro celý systém. Všechna řešení podporují IP-komunikaci pomocí internetového protokolu a mohou být ovládána i aktualizována vzdáleně.

Komunikační komponenty pracují v konceptu tzv. Smart Transformer Station. Vzájemné propojení jednotlivých transformačních stanic realizuje komunikaci navzájem pomocí mixu WAN řešení zahrnující ethernet, BPL (broadband powerline comunication) na vn části sítě a bezdrátovou GSM komunikací.Vnitřní propojení v transformačních stanicích umožňují komunikaci mezi analyzátory a senzory užitím jak ethernetu, tak sériových rozhraní. Rozšiřitelnost a variabilitu zajišťuje multifunkční zařízení pro komunikaci a konektivitu, což je více-portová sběrnice, která umožňuje zapojení dalších modulů nebo komunikačních rozhraní.

Smart grids - Multifunkční zařízení

Multifunkční zařízení pro komunikaci a konektivitu instalovaný v trafostanici

Zobrazení naměřených hodnot je prostřednictvím SW prostředí, která umožňuje přehledné grafické zobrazení dat, vizualizaci, analýzu dat, výstražná upozornění (např. přepětí), vzdálenou konfiguraci a nastavení parametrů.

Pilotní projekt Smart region, který Skupina ČEZ realizuje ve Vrchlabí, je zaměřen na ověření funkcionalit konceptu Smart Grids. Koncept Smart Grids zahrnuje distribuční síť inovovaného pojetí, která dokáže efektivně začlenit působení všech připojených uživatelů, velkých výrobních zdrojů, lokálních výrobních zdrojů (především obnovitelných zdrojů energie a jednotek kombinované výroby el. energie a tepla), odběratelů s možností jejich aktivní role a začlenění nových funkcí distribuční sítě, jako jsou např. dobíjecí stanice pro elektromobily.

Více informací o projektu Smart Region na www.futuremotion.cz/smartgrids

 

Zdroj: cez