Více času na podstatné

Interní audity - úvod

25.03.2011 10:59

a.  úvod

Provádění interních auditů je jedním ze základních požadavků systémů environmentálního managementu. Interní audity jsou samostatným systémovým nástrojem řízení, jehož úkolem je prověřit to, zda systém EMS v organizaci odpovídá tomu jak byl naplánován a také tomu, co vyžaduje příslušná systémová norma (v našem případě ČSN EN ISO 14001:2005). Úkolem auditorů v rámci provádění auditu je získat dostatek informací o skutečném stavu v organizaci, tyto informace porovnat s hodnotícími kriterii systému EMS a příslušnou systémovou normou a vyslovit závěr – byla zjištěna neshoda, nebyla zjištěna neshoda, nepodařilo se získat dost informací pro jednoznačné posouzení. Úkolem auditorů není řešit na místě způsob odstranění neshody ani ukládat sankce, ani se chovat jako orgány činné v trestním řízení. Interní audity mají vytvářet silnou a účinnou zpětnou vazbou a mají být informačním kanálem pro vedení organizace. Jejich úkolem je zajistit to, že se vedení dozví včas a objektivně především o problémech v provozování systému EMS v organizaci. Auditoři tak fungují jako kvalifikované oči a uši vedení organizace. Aby interní audity tuto roli skutečně mohly plnit, musí být při jejich realizace dbáno základních obecných zásad pro přípravu, provádění a vyhodnocování auditů. Systémové minimum určuje právě výše zmíněná norma ISO 14001.

 

b.  Požadavky normy ISO 14001 na provádění interních auditů

Norma ISO 14001 vyžaduje, aby organizace zajistila to, že interní audity budou schopny určit, jak dalece kvalitně a v souladu s normou a vlastními požadavky systém EMS naplánován, zaveden a pracuje a jaké má skutečné výsledky. Aby mohly interní audity tuto roli splnit, musí být naplněny následující systémové požadavky článku 4.5.5 normy ISO 14001 a definic z normy:

· Provádění interních auditů je proces, a to systematický, nezávislý a dokumentovaný, kterým se získávají důkazy z auditu  a ty jsou vyhodnocovány srovnáním s kriterii auditu.

· Audity systému EMS musí být provedeny v plánovaných intervalech;

· musí existovat, být realizovány a udržovány programy auditů; tyto programy mají přihlížet k environmentálnímu významu auditovaných operací a k výsledkům předešlých auditů;

· musí existovat a být používány postupy auditu, které určí:

    - odpovědnosti a způsob plánování auditu, podávání zpráv o výsledcích auditů a uchovávání záznamů,

    - způsob stanovení kriterií auditu, jeho rozsahu, četnosti a použitých metod.

· Způsob provádění auditů a výběr auditorů musí zajistit objektivitu a nestrannost provedeného interního auditu. Nezávislost auditu může být (alespoň v malých organizacích) zajištěna a prokázána tak, že auditoři neauditují ty činnosti, za něž nesou odpovědnost.

· Auditoři mají být osoby s odbornou způsobilostí k provádění auditu.

 

c. normativní odkazy

ČSN EN ISO 19011:2003  Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

ČSN EN ISO 14001:2005  Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14004:2005  Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

ČSN EN ISO 14015:2003  Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

ČSN EN ISO 14031:2000  Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

ČSN EN ISO 14050:2010  Environmentální management - Slovník

 

EA-07/04 - Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007) https://www.cai.cz/files/01_08-P015%20EA%2007_04%2020100819.pdf

 

MPA 00-06-98 Klasifikace neshod

https://www.cai.cz/files/02_03-MPA%2000-06-98%2020061023.pdf

 

1221/2009 – Nařízení  Evropského parlamentu a  Rady ES o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) - Příloha III, Interní environmentální audit