Více času na podstatné

Dnes poslanci projednávali téma ochrany přírody a krajiny

04.05.2016 18:10

SLEDUJEME Dne 12. dubna zahájena další schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Už ve středu by měli poslanci projednat ve druhém čtení novelu zákona o integrovaném registru znečištění. Druhého čtení by se na schůzi měl také dočkat vládní návrh zákona o biocidech. Třetí čtení je naplánováno u novely zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur či u novely energetického zákona.

 

 

Aktuality:

4.5.:

 • ochrany přírody (ST501 - národní parky) - Poslanci otevřeli druhé kolo diskuse o vládní novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění a zpřesňuje pravidla péče o všechny naše národní parky. Jednání nicméně po několika vystoupeních přerušili. Podané pozměňující návrhy najdete níže. Poslanecká sněmovna bude o návrzích jednat znovu pravděpodobně na přelomu května a června.
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 501/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 501/3 (pozměňovací návrhy).
  • Přehled posleneckých pozměňovacích návrhů - ZDE

 

3.5.:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů - vrácená Senátem ČR byla zařazena do programu. Přesný termín projednávání zatím není znám. Návrh na projednání ve středu jako třetí bod nebyl schválen.
 • Připomínáme, že téma ochrany přírody (ST501 - národní parky) je zařazena na zítra středu 4. 5. jako 6. bod ve 14. 30 hodin

 

19.4.

Veřejné zakázky:

 • Poslanci schválili odložení účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek o další tři měsíce - tedy na šest měsíců od vyhlášení předpisu ve Sbírce zákonů, přijali tedy senátní verzi. Novelu ještě musí podepsat prezident.
 • Prováděcí předpisy - vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody, nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení se nacházejí v legislativním procesu.
 • Mezi klíčové změny v oblasti veřejných zakázek patří například možnost stanovit způsob identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny již v zadávací dokumentaci, možnost požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů i po poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a možnost převedení úhrad za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli, dále pak nemožnost stanovení ekonomické výhodnosti plnění pouze na základě nejnižší nabídkové ceny v případě vymezených veřejných zakázek na služby a ve vymezených zadávacích řízeních, dochází taktéž k možnosti měnit smlouvu na veřejnou zakázku, bez splnění dalších podmínek, a to až do výše 10 % původní hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky a služby, respektive do výše 15 % u veřejných zakázek na stavební práce, popřípadě možnost vyloučit účastníka, který se v posledních 3 letech dopustil závažných či trvalých pochybení při plnění veřejné zakázky.

 • Karla Šlechtová hovořila dne 19.4. v Českém rozhlase Plus k zákonu o zadávání veřejných zakázek - zázna ZDE

 • Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/9/ - vrácený Senátem - výsledek: schváleno ve znění postoupeném Senátem
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/8/ - vrácený Senátem - výsledek: schváleno ve znění postoupeném Senátem

Ochrana přírody (ST501 - národní parky):

 • původně byl bod pevně zařazen na dnešní úterý 19. 4. jako 8. bod. Nově je bod zařazen na středu 4. 5. jako 6. bod ve 14. 30 hodin

 

14.4.

Ústní interpelace na členy vlády:

 

 • M. Jurečka:
  • ve věci vyhlášky o používání kalů z ČOV v zemědělství (zvukový záznam - od 2:10 min, ministr zemědělství nepřítomen)

 

Mezinárodní smlouvy:

 • Projednávání smlouvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat byl přerušen do příští schůze, tak aby se mohl k dokumentu vyjádřit předkladatel tedy zástupce ministerstva dopravy. Poslanec Zbyněk Stanjura totiž polemizoval nad celkovým smyslem dokumentu. Poslanec položil otázku co by se stalo, kdyby ČR smlouvu neratifikovalo.
 • Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů dále projedná zahraniční výbor a výbor pro životní prostředí.
 • změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Změny úmluvy dále projedná zahraniční výbor a výbor pro životní prostředí. Přehled změn najdete v dokumentu ZDE (PDF, 27 MB, 268 stran).

 

13.4.

IRZ a ISPOP:

 • Poslanci ukončili druhé čtení novely zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Výbor pro životní prostředí navrhl pozměňovací návrh - legislativně technikou úpravu z pohledu upřesnění účinnosti novely. Výbor navrhuje, aby novela byla platná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Původně novela zákona počítala s účinností 1. ledna 2016.

 

Ukládání CO2:

 • Poslanci schválili ve třetím čtení technickou novelu zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur ve znění pozměňovacích návrhů. Novela pouze upřesňuje některá ustanovení zákona tak, aby byla v souladu s evropskou směrnicí. Novela například doplňuje do zákona nové pojmy definice - vodní sloupec, geologická formace, oblak oxidu uhličitého, migrace, uzavřením úložiště, doba po uzavření. Novela nemění ustanovení zákona, které říká, že ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze do 1. ledna 2020 povolit. Po schválení Poslaneckou sněmovnou zamíří novela do Senátu.

 

Energetický zákon:

 • poslanci schválili ve třetím čtení novelu energetického zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Ta má za cíl definitivně upřesnit právní postavení vedení Energetického regulačního úřadu s ohledem na dosavadní nesoulad mezi novelou energetického zákona platnou od 1. ledna 2016 a služebním zákonem. Návrh novely byl přijat ve znění úpravy poslance Milana Urbana, který zpřesňuje postavení nejvyšších představitelů orgánu energetické regulace vůči služebnímu zákonu. Předsedkyně a místopředsedové Energetického regulačního úřadu nebudou podřazeni pod služební zákon a budou i nadále působit tak, jak uvádí energetický zákon. Mandát Aleny Vitáskové v čele ERÚ by tak měl skončit v červenci příštího roku. K 1. srpnu 2017 by vedení Energetického regulačního úřadu měla převzít pětičlenná rada. Po schválení Poslaneckou sněmovnou zamíří novela do Senátu.

 

12.4.

změny v programu:

 • Druhé čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 501) proběhne 19.4. jako osmý bod programu schůze. Původně byl bod navržen již na zítra 13.4. jako 7. bod po bloku 3. čtení

 

Anotace předpisů:

Novela o IRZ a ISPOP

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se zejména zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů a určitých zjednodušení by se měl dočkat i ISPOP.

Díky novele se má především snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ. Nově bude příloha zákona obsahovat taxativní výčet průmyslových činností včetně prahových hodnot. Výchozím podkladem pro stanovení činností byla klasifikace CZ-NACE. V seznamu nejsou uváděny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi 1/3 současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis. Jejich úspory ministerstvo odhaduje na částku 29 mil. Kč za rok.

Spolu s výše popsanou změnou je navrženo několik dalších změn zákona. Zejména se jedná o zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Druhou změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Nově doplňovaným ustanovením se upřesňuje formulace povinnosti vést evidenci údajů pro ohlašování do IRZ a rovněž dochází k upřesnění kompetencí MŽP.

Výsledný návrh noverly zákona představuje podle MŽP kompromisní řešení, které vychází z výsledků jednání pracovní skupiny složené ze zástupců MŽP, MPO, Ministerstva zemědělství (MZe), průmyslových svazů a nevládních ekologických organizací. Pracovní skupina tak nalezla shodu, která na jedné straně znamená snížení administrativní zátěže ohlašovatelů do IRZ, zejména malých a středních podnikatelských subjektů, a na straně druhé nesnižuje pozitivní přínos IRZ z pohledu ochrany životního prostředí.

 

Ukladání CO2

Předložený návrh novely zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o geologických pracích má za cíl lepší provedení ustanovení čl. 3 bodů 2, 4, 15, 16, 20 a 21, čl. 11 odst. 2 a Přílohy I směrnice 2009/31/ES, o geologickém ukládání oxidu uhličitého (směrnice CCS) tak, aby jejich provedení do českého právního řádu bylo v souladu s evropským právem.

Jde o doplnění nových definic (vodní sloupec, geologická formace, oblak oxidu uhličitého, migrace, uzavřením úložiště, doba po uzavření), které jsou obsažené v článku 3 směrnice CCS, dále jde o nápravu chybné poznámky pod čarou (odkaz na zákona EIA), spojené s úpravou znění ustanovení § 7 odst. 2. Posledním bodem je nově zahrnuté provedení první věty přílohy I směrnice CCS do přílohy zákona o geologických pracích.

Tyto změny nemají mít podle navrhovatele (MŽP) žádný reálný dopad, neboť jde čistě o legislativně-technické úpravy, navíc zákon o ukládání CO2 v ust. § 24 stanoví, že ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze do 1. ledna 2020 povolit. Novela má být platná patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení - pozměňovací  návrhy.

 

Energetický zákon:

V Poslanecké sněmovně došlo u novely energetického zákona, k posunutí účinnosti ustanovení nového znění § 17b o změnách organizace Energetického regulačního úřadu. Vznik a působnost Rady Energetického regulačního úřadu byla odsunuta na 1. 8. 2017. Nedošlo k odsunutí účinnost novely zákona o státní službě, a souvisejících zákonů, které nabydou účinnosti již 1. 1. 2016.

Posunutím účinnosti vzniku Rady ERÚ vznikne od 1. ledna 2016 nesoulad mezi účinností energetického zákona, zákona o státní službě a doprovodných zákonů, které se týkají organizace a provádění sociálního zabezpečení, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového zabezpečení, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, zaměstnanosti, střetu zájmů a nemocenského pojištění.

Proto byla připravena novela energetického zákona, která tento problém řeší a posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017. Jelikož se jedná o novelizaci platné a doposud neúčinné novely energetického zákona, je nutné, aby tento návrh nabyl účinnosti před 1. lednem 2016. Třetí čtení zákona bylo na prosincové schůzi přerušeno a následně na lednové schůzi byla novela navrácena do druhého čtení.

Na minulé schůzi byl do závěrečného projednávání doporučen pozměňovací návrh poslance Milana Urbana, který navrhuje, že předsedkyně a místopředsedové Energetického regulačního úřadu nebudou podřazeni pod služební zákon a budou i nadále působit tak, jak uvádí energetický zákon.

 

Látky poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Návrh upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Navrhuje se stanovit povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, aby zajistili, že instalace bude provedena certifikovanými osobami. K zajištění kontroly této povinnosti musí prodejci současně vést evidenci prodaných nehermeticky uzavřených zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny spolu s uvedením čísla certifikátu certifikovaných osob, které provedly jejich instalaci.

Dále se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol, měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Návrh také obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti, umožnit efektivnější kontrolu stanovených povinností, případně vypustit úpravu povinností, které představují neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro dotčené subjekty. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu.

Účinnost předkládaného návrhu zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2017.


Ochrana přírody a krajiny (ST501):

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje jednotnou právní úpravu pravidel pro všechny národní parky, při zachování hierarchie a kontinuity právních předpisů v této oblasti. Podle MŽP jde o řešení systémové, které zároveň zohledňuje vazby na související právní předpisy (zejm. lesní zákon, zákon o myslivosti, stavební zákon). Cílem má být zajištění maximální účelnosti při procesu vyhlašování národních parků, tj. předejít administrativně náročnému procesu vyhlašování národních parků samostatnými zákony.


Ochrana přírody a krajiny (ST739):

Náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Dojde tím k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zájem na ochraně přírody. Novela zákoan by měla být účinná od 1. ledna 2017.

 

Přehled programu:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé/třetí čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - druhé/třetí čtení 
 • Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 685/ - třetí čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014 /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení