Více času na podstatné

Jak financovat výstavbu kanalizace, vodovodu a ČOV?

17.02.2011 11:58

Přehled finanční zdrojů (dotací):


A) SFŽP - Státní fond životního prostředí (OPŽP)

Prioritní osa č. I.

Pro rok 2011 není prozatím plánována výzva

Plán výzev ZDE

Výše podpory:

 * Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 * Dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 * Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů.

Typy podporovaných projektů:

    Snížení znečištění z komunálních zdrojů

       a) Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a v aglomeracích pod

2 000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu (NATURA, CHKO.....)
       b) Výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO a v aglomeracích pod 2 000 EO v     územích vyžadujících zvláštní ochranu

   Zlepšení jakosti pitné vody: výstavba a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel, výstavba a rekonstrukce rozvodných sítí pitné vody sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel a v obcích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

 

B) MZe - národní dotace, Pravidla v rámci programu 129 180 - ZDE

Program 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky

Otevřená výzva celý rok

Zádost o zařazení do programu: prostřednictví místně příslušné agentury pro zemědělství a venkov, 31.1. vyhodnocení žádostí

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK), nutné územní rozhodnutí, priorita kraje, podmínky kofinancování

Podmínky pro zařazení akce do Programu:

a) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů (podprogram 129 182),
b) výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody (podprogram 129 182),
c) výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích nad 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce) (podprogram 129 183),

d) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 183),

e) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 200 ekvivalentních obyvatel (dále jen E.O.) v obcích, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 183),

f) zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do existujících sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 E.O., kde dochází k vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění (podprogram 129 183).

Formy a limity finanční podpory: (pozn.: NSTČ = náklady stavební a technologické části staveb)

(1) Podporou se pro účely těchto Pravidel rozumí zdroje státního rozpočtu (dále jen SR) ve formě systémové dotace, které jsou určeny k financování akcí Programu 129 180 a nemohou být poskytnuty na akce spolufinancované z jiných Programů a fondů bez souhlasu MZe.
(2) Na akce s využitím zvýhodněného úvěru se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora SR – zvýhodněný úvěr“ s tím, že:
    a) prostředky SR ve formě systémové dotace (dále jen dotace) nepřekročí 45% NSTČ a v Rozhodnutí jsou stanoveny vždy jako maximální,

    b) zvýhodněný úvěr v součtu s ostatními dotacemi nepřesáhne 90% NSTČ a v Rozhodnutí je stanoven vždy jako maximáln

    c) podmínky „zvýhodněných úvěrů“ se budou řídit zvlášť vydaným pokynem.

(3) Na ostatní akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora ze státního rozpočtu“ s tím, že pokud je žadatelem malá obec (do 2000 obyvatel) je možné poskytnout dotaci až do výše 80 % z NSTČ, které nepřekročí 20 mil. Kč. U té části NSTČ, která přesahuje 20 mil. Kč podpora nepřekročí 65 %. U ostatních žadatelů je maximální výše dotace 65 % z NSTČ.
 

C) MZe - program rozvoje venkova (Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.1) - SZIF

Pro území nevyžadujících zvláštní ochranu (NATURA, CHKO, NP.....)

Týká se projektů: na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, které jsou vymezeny pro obce do 2000 obyvatel (vodovody) a pro obce do 2000 obyvatel s kapacitou do 2000 E.O. (kanalizace, ČOV). Pro svazek obcí platí, že může zahrnovat i obce s více než 500, nebo 2000 obyvateli, ovšem příslušný projekt musí být realizován v obcích do 500 obyvatel, nebo 2000 obyvatel. Kapacita jednotlivých systémů kanalizací a ČOV, nebo jednoho společného systému, nesmí přesahovat limit 2000 E.O.)

Nová výzva: říjen 2011 až únor 2012

- druh dotace: přímá nenávratná dotace.
- výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kč na projekt
- maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru b) jsou 40 mil. Kč na projekt (u projektu svazku obcí se limit 40 mil. Kč navyšuje o 10 % s každou následující obcí až do maximální částky 60 mil. Kč )
 

D) Municipální úvěr v programu OBEC 2 - ČMZRB

Příjemce podpory:

Města a obce na území České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí.

Charakteristika produktu:

  • výše úvěru: 8 - 250 mil. Kč,
  • úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru,
  • doba splatnosti: 10 - 15 let od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce předčasně splatit),
  • čerpání úvěru: až po dobu 30 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
  • odklad splátek jistiny úvěru: až o 36 měsíců.

Způsobilé výdaje :

  • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
  • náklady na související projektovou dokumentaci.
  • DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

  • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
  • účetní a daňové doklady musí být splatné po datu podpisu smlouvy o úvěru.

Výhody:

výhodná úroková sazba,
odklad splátek jistiny úvěru,
možnost předčasného splácení úvěru či jeho části bez sankce a poplatků.

Podmínky pro poskytnutí:

a) Projekt bude realizován na území České republiky.
b) Financovaný projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce, svazku obcí či vodohospodářské společnosti zvyšující kvalitu života obyvatel.

Přístup k žádosti:

 

Formulář žádosti k úvěrům pro obce obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace:

úplné znění programu OBEC 2
informace a konzultace - pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb.cz

Další produkty pro obce:

 

 

Zdroje: SFŽP, MZE, Seminář Vodárenská chuťovky (ASIO spo. s r.o.), ČMZRB, a.s.