Více času na podstatné

Jak se stát energetickým specialistou?

14.07.2015 19:48

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uveřejnilo informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke: zpracovávání energetického auditu a energetického posudku, zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB), provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

Energetickým specialistou se může stát osoba:

  • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
  • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky. V rámci jedné zkoušky se lze ucházet o získání více typů oprávnění.


Povinné náležitosti k získání oprávnění:

  • vyplněná žádost
  • doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)
  • kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)
  • výpis z rejstříku trestů (k datu podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců)
  • správní poplatek ve výši 1000 Kč (za každou ze čtyř možných činností v rámci oprávnění)

 

Výše uvedené doklady zašle uchazeč na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

odbor elektroenergetiky

Na Františku 32

110 15 Praha 1

 

Další informace naleznete v § 10, 10a, 10b a 10c zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a ve vyhlášce č. 118/2013, o energetických specialistech.

 

 

 

Zdroj: MPO