Více času na podstatné

Jak zlepšit politiku kvality ovzduší v EU? Vyjádřete svůj názor!

12.12.2012 08:20

Evropská komise pořádá veřejnou konzultaci o postupech, jak zvýšit kvalitu ovzduší v Evropě. Během příštích dvanácti týdnů mohou zainteresované subjekty vyjádřit svůj názor na to, jakým způsobem lze v úplnosti provést stávající rámec, jak ho případně zlepšit a doplnit podpůrnými opatřeními. Výsledky konzultace budou tvořit součást komplexního přezkumu evropských politik zlepšování kvality ovzduší, který má být proveden v roce 2013. Konzultace probíhá až do 4. března 2013.

Znečištěné ovzduší, jež ohrožuje životní prostředí i lidské zdraví, je i nadále důvodem obav mnoha občanů EU. I přes pokrok, kterého bylo v posledních desetiletích dosaženo díky přijetí právních předpisů zaměřených na snížení škodlivých znečišťujících látek, jako jsou oxid siřičitý, olovo, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen, některé problémy přetrvávají. Letní smog, potenciálně škodlivý přízemní ozon a jemné částice, které představují výrazné riziko pro zdraví, pravidelně překračují povolené limity. Znečištěné ovzduší pak stále každým rokem způsobí více než 400 000 předčasných úmrtí.

Konzultace se skládá ze dvou částí – jednak krátkého dotazníku pro širokou veřejnost, jednak delšího souboru dotazů pro odborníky na danou oblast z vnitrostátních správních orgánů, regionálních a místních úřadů, odborníky ze sféry výzkumu, podnikání, zdravotnictví a životního prostředí či pro další zúčastněné strany a skupiny, jež mají zkušenosti s prováděním právních předpisů EU týkajících se kvality ovzduší.

Tato internetová konzultace je součástí širšího procesu určeného k zapojení občanské společnosti do nadcházejícího přezkumu politiky. Jedná se o poslední formální krok v konzultačním procesu, který Komise zahájila v lednu 2011. Komise také zanedlouho na téma kvality ovzduší zveřejní výsledky průzkumu Eurobarometru. Ke kvalitě ovzduší se mělo vyjádřit přibližně 25 000 evropských občanů ve 27 členských státech.

Komise na základě dvouleté hloubkové analýzy a výsledků tohoto rozsáhlého konzultačního procesu nejpozději v roce 2013 předloží návrh o budoucnosti politiky EU v oblasti kvality ovzduší.

 

Další informace:

Dotazník pro odborníky: https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Dotazník pro veřejnost:  https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese:

https://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnosti o politice EU v oblasti ovzduší a jejím přezkumu:

https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm