Více času na podstatné

Je hnůj odpad?

16.07.2009 09:59

Ministerstvo životního prostředí publikovalo ve svém letošním únorovém Věstníku, částka 2, Společné sdělení odborů rostlinných komodit a odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství a odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci vyjasnění komodity „hnůj“. Sdělení mimo jiné uvádí:
„MŽP a MZe stanoví, že pokud jsou zvířecí trus, moč, hnůj a kejda, soustřeďované odděleně a zpracované mimo místo vzniku, přímo aplikovány na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších předpisů), případně jsou-li dále zpracovávány jako organické hnojivo a následně aplikovány na zemědělskou půdu, nejedná se v tomto případě o odpad, ale hnojivo a je třeba dále postupovat podle příslušných předpisů resortu zemědělství.“
Sdělení dále uvádí: „Evropský soudní dvůr rozhodl v několika případech, že výrobní reziduum nemusí být vždy odpadem a zároveň stanovilo podmínky, za kterých výrobní reziduum odpadem není. Na základě dosavadní judikatury Evropského soudního dvora Evropská komise vydala pod číslem KOM(2007)59 sdělení Radě a Evropskému parlamentu o interpretačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech (více viz např. Odpadové fórum č. 6/2007, str. 26 nebo č. 9/2007, str. 18, poznámka redakce). Toto sdělení obsahuje podrobný výklad podmínek i s příklady. Má charakter nezávazných pokynů...
Většina rozhodování, zda jde o odpad či o vedlejší produkt, musí být provedena individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem, přičemž je třeba vzít ohled na cíle směrnice o odpadech a potřebu zajistit, aby tyto cíle nebyly zkráceny.“

 

Zdroj: odpadové fórum 4/2008