Více času na podstatné

K novele zákona o odpadech navrhuje sněmovní výbor řadu změn, zejména v oblasti odběru pneumatik

28.04.2015 11:48

STANOVISKO MŽP Výbor pro životní prostředí k tzv. infringementové novele zákona o odpadech navrhuje celkem dvanáct pozměňovacích návrhů. Změny se týkají označování nebezpečných vlastoností odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování nebezpečných odpadů by mělo ministertvo vydat prováděcí předpis, rozšiřují se zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru pneumatik a definují se podmínky pro vznik kolektivního systém.

Novelu projednal výbor v polovině dubna a usnesení bylo dnes zveřejněno. Níže uvádíme přehled navrhovaných pozměňovacích návrhů. Na konci článku si můžete stáhnout patřičné sněmovní tisky včetně platného znění zákona s vyznačením navrhovaných změn (neobsahuje změny VZP!).

 

S pozměňovacími návrhy Ministerstvo životního prostředí souhlasí.

 

Novela je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice o odpadech a to v oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách zákona. Navrhovaným zákonem je dále zajišťována implementace předpisů EU v oblasti odpadních baterií a akumulátorů, recyklace lodí a přepravě odpadů. Novela také reaguje rovněž na podněty z tzv. ekoauditu a to ve vztahu k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. Na poslední březnové schůzi PSP ČR prošla novela prvním čtení.

 

Přehled navrhovaných změn:

 

 

 1. V čl. I bodě 3 se slova „§ 13 odst. 2 písm. a)“ zrušují.

 

 1. V čl. I se za dosavadní bod 12 vkládají nové body, které znějí:

 

„xx. V § 7 odst. 1 a 5 se slova „H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a H15“ nahrazují slovy „HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15“.

 

xx. V § 7 odst. 6 se slova „H4 až H8, H10, H11 a H13“ nahrazují slovy „HP 4 až HP 11 a HP 13“.“.

 

 1. V čl. I se za dosavadní bod 17 vkládají nové body, které znějí:

„xx. V § 13 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 19 a 69 znějí:

                   „(1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy19).

               (2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a  směsí69) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem.

    -------------------------------

   19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

                Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.

                Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o   mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.

 

      69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.

 

            xx. V § 13 odstavec 4 zní:

            „(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

            a) obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu,

            b) způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů.“.“

 

 1. V čl. I dosavadním bodě 32 § 39 odst. 3 se za slova „provozu zařízení“ vkládají slova „nebo o činnosti dopravce odpadů“ a za slova „provozovatele zařízení“ se vkládají slova „nebo dopravce odpadů“.

 

 1. V čl. I dosavadním bodě 33 § 39 odst. 10 větě druhé se slova „o dopravcích odpadů a“  zrušují a ve větě třetí se za slova „provozu zařízení“ vkládají slova „a dopravcích odpadů“.

 

 1. V článku II se doplňuje nový bod 10, který zní:

„10. Do dne 31. prosince 2015 nejsou původci a oprávněné osoby povinni zajistit, aby byly nebezpečné odpady označeny podle § 13 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud zajistí, aby nebezpečné odpady byly označeny podle § 13 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

 

 1. V čl. I se za dosavadní bod 30 vkládá nový bod, který zní:

„xx. Za nadpis části páté se vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ“.“

 

 1. V čl. I se za dosavadní bod 31 vkládají nové body, které znějí:

„xx. V části páté se za § 38 vkládá označení nové hlavy II, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA II

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK“.

 

xx. V § 38a se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

            „(3) Povinná osoba podle § 38 odst. 3 plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik, informování konečného uživatele a zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

a) v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo

b) v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik (dále jen „smlouva o společném plnění“) s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 38c (dále jen „provozovatel systému“).

            (4) Pneumatikou se pro účely této části zákona rozumí pružná součást sestavy kola, která je z přírodního nebo syntetického kaučuku a vyztužujících materiálů bez ráfku, s výjimkou kola k použití na zařízeních tažených či tlačených pěšky jdoucí osobou, na jízdních kolech a na osobních zdravotnických prostředcích či rehabilitačních a kompenzačních pomůckách.

            (5) Povinná osoba a distributor, včetně posledního prodejce, jsou povinni při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně. Tím nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů59).“.

 

xx. V § 38b odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

xx. V § 38b odst. 2 písm. b) se slova „označené uznávanou elektronickou značkou nebo“ zrušují.

 

xx. V § 38b odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu58).“.

 

xx. V § 38b odst. 3 písm. a) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

 

xx. V § 38b odst. 3 písm. d) se za slova „zpětného odběru“ vkládají slova „použitých pneumatik“ a slova „ , využití a odstranění“ se nahrazují slovy „a využití“.

 

xx. V § 38b odstavec 8 zní:

                      „(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam povinných osob na portálu veřejné správy v tomto rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu; obchodní firmu nebo název a právní formu, jde-li o právnickou osobu,         

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí na trh,

d) způsob plnění povinností povinné osoby podle § 38a odst. 3, včetně uvedení právnické osoby oprávněné k provozování kolektivního systému podle § 38c, jejímž prostřednictvím plní své povinnosti.“.

 

xx. V § 38b se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

                      „(9) Distributor pneumatik nepocházejících od povinných osob zapsaných v Seznamu povinných osob nebo od povinných osob, které plní své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle § 38a odst. 3 písm. b), má práva a povinnosti povinné osoby stanovené v této části zákona.

            (10) Pokud povinná osoba plní všechny své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle § 38a odst. 3 písm. b), nevztahuje se na ní povinnost uvedená v odstavci 1. Údaje o povinných osobách plnících své povinnosti v kolektivním systému, které ministerstvo získává od provozovatele systému podle § 38c, zpřístupní podle odstavce 8.“.

 

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 11.

 

xx. Za § 38b se vkládají nové § 38c až 38h, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 69 znějí:

㤠38c

Provozovatel systému

            (1) Provozovatelem systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterým bylo ministerstvem vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 38d.

            (2) Pokud je provozovatel systému akciovou společností, smí vydávat pouze kmenové akcie, a to jako zaknihované akcie znějící na jméno. Stanovy nesmí připouštět vydávání akcií s rozdílnou váhou hlasů. Pokud je provozovatel systému společností s ručením omezeným, musí mít zřízenu dozorčí radu a společenská smlouva nebo zakladatelská listina nesmějí připouštět vznik jiných než základních podílů, určovat rozdílný počet hlasů ve vztahu k výši vkladu společníka a umožňovat vydávání kmenových listů. Akcie a podíly lze upisovat pouze peněžitými vklady.

            (3) Akcionářem nebo společníkem (dále jen „společník“) provozovatele systému může být pouze povinná osoba, která uvádí na trh pneumatiky. Ke dni podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému musí být společníci provozovatele systému povinné osoby, z nichž každá uváděla na trh pneumatiky nejméně po dobu 3 předcházejících let a za předcházející 3 kalendářní roky uvedla na trh pneumatiky v objemu nejméně 1 000 tun.

            (4) Zisk provozovatele systému nesmí být rozdělen mezi společníky, členy orgánů nebo zaměstnance provozovatele systému. Lze jej použít výhradně na provoz, rozvoj a zefektivnění systému zajišťování společného plnění povinností povinných osob při zpětném odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik a informování konečného uživatele a posledního prodejce. Provozovatel systému nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem.

            (5) Provozovatel systému nesmí být členem orgánů jiných právnických osob, ani se nesmí účastnit jejich podnikání.

            (6) Kromě činností spojených se zajišťováním plnění povinností povinných osob, které uvádějí na trh pneumatiky, stanovených v této části zákona nesmí provozovatel systému vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadních pneumatik nebo výzkumnou, přednáškovou, osvětovou nebo propagační činnost v oblastech zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami.

            (7) Provozovatel systému nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která k němu má zvláštní vztah podle odstavce 8, smlouvu, která vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení péče řádného hospodáře s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, nesmí zajišťovat dluhy této právnické osoby nebo fyzické osoby ani na ni bezúplatně převádět majetek.

            (8)  Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají k provozovateli systému zvláštní vztah, se považují

a) statutární orgán a členové statutárního orgánu provozovatele systému, členové     dozorčí rady nebo správní rady a zaměstnanci provozovatele systému na vedoucích   místech, z nichž může být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán   statutárním orgánem30e),

b) členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou společníky provozovatele systému,

c) osoby blízké30f) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),

d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených v písmenu a) nebo b) má přímo či nepřímo podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech přesahující

            33 %,

e) společníci provozovatele systému, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané právnické osoby.

            (9) Se společníkem provozovatele systému, s právnickou osobou jím ovládanou nebo s osobou ovládající některého ze společníků provozovatele systému nesmí provozovatel systému uzavřít jinou smlouvu než smlouvu na základě odstavce 6 nebo smlouvu podle § 38e odst. 1.

            (10) Podíl jednotlivého společníka nebo společníků jednajících ve shodě na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech provozovatele systému nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento společník povinen nebo tito společníci povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit ministerstvu a snížit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího překročení.

            (11) Společník provozovatele systému nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady, s výjimkou nakládání s jinými odpady než s odpadními pneumatikami, a jednat v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady nebo jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady. To platí obdobně i pro členy statutárního orgánu provozovatele systému, členy dozorčí rady nebo správní rady a zaměstnance provozovatele systému na vedoucích místech, z nichž může být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán statutárním orgánem30e).

 

§ 38d

Vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému

            (1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního systému na základě žádosti osoby (dále jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek stanovených pro provozovatele systému tímto zákonem.

            (2) Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se podává u ministerstva ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu58). Žádost obsahuje obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a seznam všech společníků žadatele s uvedením jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech nebo seznam všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech. K žádosti se připojí

a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina, je-li žadatelem společnost s ručením omezeným, nebo stanovy, je-li žadatelem akciová společnost,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele a výpis emise zaknihovaných akcií žadatele ne starší než 7 dní, je-li žadatelem akciová společnost,

c) poslední výroční zpráva žadatele, pokud existuje,

d) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 38c odst. 5, 6, 7 a 9 a společníků o splnění podmínek podle § 38c odst. 3, 10 a 11,

e) vzor smlouvy

            1. o společném plnění,

            2. o zřízení místa zpětného odběru pneumatik a

            3. o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí v případě, že k zajišťování společného plnění povinností povinných osob, které uvádějí na trh pneumatiky, bude využívána spolupráce s obcemi,

f) popis způsobu zajišťování společného plnění zahrnující zejména

            1. popis technických, organizačních a finančních opatření, kterými zajistí společné plnění povinností povinných osob při zpětném odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik,

            2. uzavřené smlouvy se zpracovateli a zařízeními pro využití odpadních pneumatik,

            3. popis způsobu zajištění informování konečného uživatele a posledního prodejce,

            4. popis způsobu vedení evidencí podle § 38f,

            5. podrobný popis předpokládaného finančního zajištění společného plnění povinností povinných osob, které uvádějí na trh pneumatiky, v jednotlivých letech platnosti oprávnění,

            6. podrobný popis způsobu a četností kontrol funkčnosti kolektivního systému,

            7. předpokládaný počet uzavřených smluv o společném plnění a předpokládané množství pneumatik, pro něž bude zajišťováno společné plnění v prvních třech letech platnosti oprávnění k provozování kolektivního systému, a

            8. předpokládané množství odpadních pneumatik, pro které bude zajištěno zpracování a využití v prvních třech letech platnosti oprávnění k provozování kolektivního systému.

            (3) Osoba, které bylo vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému, je povinna oznámit ministerstvu jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 2 do 30 dnů od okamžiku, kdy nastaly. Má-li změna vliv na obsah oprávnění k provozování kolektivního systému, vydá ministerstvo rozhodnutí o změně tohoto oprávnění.

            (4) Seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému s vyznačením jejich platnosti a rozhodnutí o jejich zrušení, jakož i obsah těchto oprávnění a rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů, zveřejňuje ministerstvo na portálu veřejné správy.

            (5) Účastníkem řízení o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je pouze žadatel. Účastníkem řízení o změně oprávnění k provozování kolektivního systému je pouze osoba, jíž bylo oprávnění vydáno.

            (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému.

 

§ 38e

Povinnosti provozovatele systému

            (1) Provozovatel systému zajišťuje společné plnění povinností povinných osob, které uvádějí na trh pneumatiky, na základě smluv o společném plnění s jednotlivými povinnými osobami. Podmínky těchto smluv musí provozovatel systému stanovit pro všechny tyto povinné osoby jednotně a tak, aby žádná povinná osoba, typ nebo značka pneumatik nebyly neodůvodněně zvýhodněny či znevýhodněny v hospodářské soutěži.

            (2) Provozovatel systému je povinen uzavřít smlouvu o společném plnění s každou povinnou osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči provozovateli systému nesplněné splatné dluhy, a to pro všechny pneumatiky, které tato povinná osoba uvádí na trh.

            (3) Provozovatel systému zajišťuje provoz a financování zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik a informačních kampaní na základě příspěvků povinných osob, které uvádějí pneumatiky na trh a které mají v okamžiku vzniku příslušných nákladů s provozovatelem uzavřenou smlouvu o společném plnění. Příspěvky jsou stanoveny provozovatelem systému zejména podle podílu příslušných povinných osob na trhu.

            (4) Provozovatel systému v případě, že se pneumatika prokazatelně nestane na území České republiky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění nakládání s touto pneumatikou osobě, která prokáže, že pneumatiku po uvedení na trh v České republice vyvezla nebo dodala do jiné členské země Evropské unie.

            (5) Provozovatel systému nesmí sdělovat informace o množství pneumatik uvedeném na trh jednotlivými povinnými osobami, se kterými uzavřel smlouvu podle odstavce 1, třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení příslušnému správnímu úřadu.

            (6) Provozovatel systému je povinen vyhlásit za účelem zajištění zpracování a využití odpadních pneumatik veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku69). Podmínky soutěže musí vycházet z otevřených, nediskriminačních kritérií pro zpracování a využití odpadních pneumatik. V podmínkách soutěže musí být stanoven způsob výběru nejvhodnější nabídky.

            (7)  Provozovatel systému je povinen zajistit, aby auditor

a) ověřil účetní závěrku a výroční zprávu provozovatele systému,

b) ověřil správnost a úplnost vedení evidence osob, s nimiž uzavřel smlouvu podle   odstavce 1, a evidence množství pneumatik v rozsahu stanoveném pro účely roční zprávy podle § 38 odst. 10,

c) vypracoval zprávu o ověření podle písmen a) a b).

            (8) Provozovatel systému je povinen zajistit ověření a vypracování zprávy podle odstavce 7 v každém roce, ve kterém platí oprávnění k provozování kolektivního systému; zprávy o ověření je provozovatel systému povinen ministerstvu písemně doložit vždy nejpozději do 6 měsíců od skončení ověřovaného období. Ověření skutečností podle odstavce 7 nesmí pro provozovatele systému provádět auditor, který k němu má zvláštní vztah podle § 38c odst. 8. To platí i pro fyzické osoby vykonávající jménem auditora auditorskou činnost.

            (9) Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky financování zpětného odběru použitých pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami.

-------------------

69) § 1772 až 1779 občanského zákoníku.

 

§ 38f

Evidence a informování konečného uživatele

            (1)  Provozovatel systému je povinen vést evidenci

a) povinných osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o společném plnění, v rozsahu podle § 38b odst. 3 písm. a) až c) a prováděcího právního předpisu a

b) množství pneumatik, k nimž se vztahují jím uzavřené smlouvy o společném plnění, množství a toku zpětně odebraných pneumatik od místa zpětného odběru až po zpracování a způsobu využití odpadních pneumatik v rozsahu stanoveném pro zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru.

            (2) Provozovatel systému je povinen

a) poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údaje podle odstavce 1 písm. a) a b),

b) ohlašovat ministerstvu údaje z evidence povinných osob, s nimiž má uzavřenou   smlouvu o společném plnění, v rozsahu podle § 38b odst. 8 písm. a) až c) včetně jejich změn do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo ode dne, kdy se o této    skutečnosti dozví, a to v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech,

c) zpracovat a zaslat ministerstvu souhrnnou roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok podle § 38 odst. 10 za všechny povinné osoby, s nimiž má uzavřenu smlouvu o společném plnění.

            (3) Provozovatel systému je povinen informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o způsobu zajištění zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik včetně zveřejňování aktuálního seznamu míst zpětného odběru.

            (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah evidencí.

 

§ 38g

Dohled nad činností provozovatele systému

            (1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo.

            (2)  Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele systému nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku

a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému.

 

§ 38h

Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému

            (1)  Ministerstvo může rozhodnout o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému, pokud

a) bylo vydáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech připojených k žádosti nebo dodatečně přestal provozovatel systému splňovat podmínky pro jeho vydání,   

b) provozovatel systému nezjednal nápravu uloženou podle § 38g odst. 2 písm. a) ve stanovené lhůtě, nebo

c) provozovatel systému porušil některou z povinností stanovených tímto zákonem.

            (2) Pokud se provozovatel systému rozhodne, že jej nadále nebude provozovat, je povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit ministerstvu. Ministerstvo na základě tohoto oznámení vydá rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému nejdříve 30 dní poté, co mu provozovatel systému prokázal, že o zamýšleném ukončení činnosti informoval 6 měsíců předem povinné osoby, s nimiž uzavřel smlouvu o společném plnění, obce, s nimiž uzavřel smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí, a další osoby, které pro provozovatele systému zajišťují zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik.

            (3) Účastníkem řízení o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému je pouze provozovatel systému.“.

 

Poznámka pod čarou č. 30f) zní:

      „30f) § 22 odst. 1 občanského zákoníku.“.“.

 

 1. V čl. I se za bod 40 vkládají nové body, které znějí:

„xx. V § 66 odst. 4 písm. i) se za slovo „výrobců“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

 

xx. V § 66 odst. 4 písm. i) a j) se za slova „podle § 31l“ vkládají slova „nebo § 38c“.“.

 

 1. V čl. I se za bod 41 vkládají nové body, které znějí:

„xx. V § 72 odst. 1 písm. i) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „a návrhy na zápis do Seznamu povinných osob podle § 38b“.

 

xx. V § 72 odst. 1 písm. i) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „a § 38d“.

 

xx. V § 72 odst. 1 písm. i) bodě 10 se slova „a § 38“ nahrazují slovy „ , § 38 a 38b“.“.

 

 1. V čl. I se za bod 43 vkládají nové body, které znějí:

„xx. V § 72 odst. 1 písm. j) se na konci textu bodu 7 doplňují slova „a § 38d“.

 

xx. V § 72 odst. 1 písm. j) bod 11 zní:

„11. Seznam povinných osob podle § 38b,“.“.

 

 1. V čl. I se za bod 45 vkládají nové body, které znějí:

„xx. V § 72 odst. 1 písmeno u) zní:

„u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti nebo změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a § 38d, rozhoduje o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a § 38h,“.

 

xx. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene v) doplňují slova „a § 38g.“.“.

 

 

Dokument ke stažení:

 • Novela z. o odpadech ST č. 409
 • Pozměňovací návrhy VZP: ST č. 409/1