Více času na podstatné

První nízkoteplotní sušárna kalů v ČR je na karlovarské čistírně

21.09.2016 10:01

V karlovarské čistírně odpadních vod začala pracovat nová sušárna odpadních kalů. Zařízení, které je jediné svého druhu v Česku, pomůže čistírně až na čtvrtinu snížit objem kalů, které pak končí na skládce. Výsledný produkt má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí, mohl by se použít ve stavebnictví nebo po úpravě i v zemědělství. Roční kapacita nové sušárny je až 6000 tun ročně a náklady na stavbu nové technologie byly asi 60 milionů korun.

Karlovarská čistírna zpracovává odpadní vody z města Karlovy Vary i dalších deseti okolních obcí. Je na ni napojeno celkem 60 000 obyvatel a řada průmyslových podniků. Odpadní vody se zde čistí za pomoci mechanických, biologických i chemických postupů. Výsledkem čisticího procesu je na jedné straně vyčištěná voda splňující veškeré legislativní požadavky, tak aby mohla být vypuštěna zpět do vodního toku, na druhé straně zde však vzniká i nevyhnutelný zbytkový materiál – čistírenské kaly.

„Náklady na zpracování a zneškodňování kalů představují podstatnou část provozních nákladů čistírny. Kalové hospodářství na karlovarské čistírně bylo v minulosti několikrát modernizováno a rozšířeno a dnes se zde zpracovávají i kaly dovážené z okolních menších čistíren odpadních vod," uvedl Ing. Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

Základem zpracování kalů je jejich stabilizace, při které dochází k vyhnívání kalů a snižuje se tak množství organických látek v nich obsažených. Bioplyn produkovaný při vyhnívání se již od roku 2007 využívá pro výrobu tepla a el. energie v  kogenerační jednotce. Pro další manipulaci je nutné kaly zahustit. Na čistírně se dosud kaly odvodňovaly pomocí odstředivek. Ty však umožnovaly dosáhnout zhruba 25% sušiny. "V nové sušárně se kaly vysuší pomocí horkého vzduchu až na 90 % sušiny, objem kalů vyvážených z čistírny na rekultivaci skládek se tak sníží až na čtvrtinu,“ dovysvětlil ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

„V poslední době se u nás prosadila legislativa proklamující snižování objemu ukládaných organických materiálů do skládek. Také se stále zpřísňují požadavky na zjišťování nezávadnosti kalů, čímž se dále problematizuje využívání kalů v zemědělství. Do budoucna se tím významně omezí současné možnosti umístění kalů z komunálních čistíren. Proto se naše sdružení rozhodlo vyzkoušet v západní Evropě velmi rozšířenou technologii sušení kalů, a to i přesto, že s ní zatím v České republice nejsou velké zkušenosti. Mohli jsme se ale spolehnout na technickou podporu našeho provozovatele, který má přístup ke zkušenostem s touto technologií v rámci mezinárodní vodárenské skupiny SUEZ,“ doplnil Josef Hora.  

Pro sušárnu kalů byla na čistírně vystavěna nová hala, přistavěná k původnímu objektu odvodňovací stanice. V rámci projektu se také dobudovala třetí odstředivka pro zvýšení kapacity odvodňovací linky i zefektivnění odvodnění kalů. Celkové náklady nové sušárny kalů a rozšíření odvodňovací linky dosáhly zhruba šedesáti milionů Kč.

„Díky novým technologiím, jako je například sušení, je možné nejen snižovat finální objem kalů, ale zároveň zlepšit jejich kvalitu i hygienickou nezávadnost a vytvořit tak podmínky pro další zpracování sušených kalů ve stavebnictví, zemědělství nebo pro výrobu energií. K tomu je však nutná účinná pomoc státních orgánů a také vstřícný přístup veřejnosti k využití tohoto produktu,“ uzavřel Antonín Jágl.

Podle technického náměstka karlovarských Vodáren a kanalizací Zdeňka Frčka má výsledný produkt stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí, mohl by se použít ve stavebnictví nebo po úpravě i v zemědělství. Díky tomu, že při sušení prochází teplotou až 90 stupňů Celsia, je kal také zbavený všech živých bakterií. Roční kapacita nové sušárny je až 6000 tun ročně.

Sušárna byla postavena z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a částečně z úvěru. Karlovarská čistírna, jejíž součástí je, slouží k čištění vody nejen z krajského města, ale i deseti obcí v okolí. Kalové hospodářství ale zpracovává i kaly z jiných čistíren.

 

Fotodokumentace:

 

 

Čtěte také:

Odborníci: Stávající způsob nakládání s přebytečným kalem je dlouhodobě neudržitelný (20.9.2016)