Více času na podstatné

Kategorizace odpadů

03.06.2009 12:52

 

K problematice přiřazování kategorie „nebezpečný odpad“ nebo „ostatní odpad“ se vztahuje především § 4 až § 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), § 3 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo) č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a vyhláška ministerstva a Ministerstva zdravotnictví č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.

 

               Podle definice nebezpečného odpadu (§ 4 písm.. a) zákona o odpadech) je nebezpečným odpadem  odpad uvedený v  Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Přiřazování kategorie „nebezpečný odpad“ je stanoveno v § 6 zákona,  kde v ustanovení odst. 1 je založena povinnost původců i oprávněných osob pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný odpad, je-li: uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., nebo smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v  příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.

              Dále zákon v § 6 odst. 2 stanoví, že má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.

              Seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Je to seznam těch odpadů z Katalogu odpadů, které je nutno vždy považovat za odpady nebezpečné. Tento seznam je zároveň nedílnou součástí Katalogu odpadů (příloha č. 1 citované vyhlášky). Katalog odpadů je výčtem všech odpadů, nebezpečných i ostatních, a slouží především pro zařazování odpadů podle katalogových čísel. V Katalogu odpadů jsou nebezpečné odpady označeny symbolem „*“, v souladu s Rozhodnutím Rady EU č. 2001/118/ES a jako takové jsou v Katalogu odpadů jsou  označeny:

1)      odpady, mající v Katalogu odpadů přiděleno pouze jedno katalogové číslo druhu odpadu označené symbolem „*“  a jsou zároveň uvedeny i na Seznamu nebezpečných odpadů,

2)      odpady, kterým v rámci Katalogu odpadů byla přiřazena dvě katalogová čísla, přičemž první z nich je označen jako odpad nebezpečný, druhý nikoliv.

 

              Vyjdeme-li z výše uvedeného, potom lze k  povinnosti původců a oprávněných osob přiřadit odpadu kategorii nebezpečný odpad v případech stanovených v § 6 odst.1 zákona uvést následující :

 

ad a) odpad je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů.

              Jedná se o odpady mající v Katalogu odpadů přiděleno pouze jedno katalogové číslo druhu odpadu, označené symbolem „*“ a zároveň jsou uvedeny i v Seznamu nebezpečných odpadů. Toto jsou odpady, se kterými je nutné vždy nakládat jako s  odpady nebezpečnými a není možné s nimi nakládat jako s odpady ostatními ani na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, vydaného pověřenou osobou podle § 7 zákona o odpadech. Jejich přeřazení mezi odpady ostatní by bylo možné až po schválení návrhu členského státu příslušným orgánem EU a po ratifikaci všemi členskými státy.

ad b) odpad je smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

              Tyto nebezpečné odpady nejsou uvedeny na Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. V Katalogu odpadů, uvedeném v příloze č. 1 téže vyhlášky, byly tyto kontaminované odpady vyznačeny symbolem „*“ v rámci tzv. zrcadlových položek. Jedná se o druhy odpadů,  kterým jsou v Katalogu odpadů přiřazena dvě po sobě následující katalogová čísla, přičemž první z nich se přiřazuje tomuto druhu odpadu v případě, že obsahuje  škodliviny a druhé v případě, že není kontaminován a nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností odpadů.  Kontaminované odpady podle písm. b)  se tedy zařazují pod katalogová čísla zrcadlové položky, označené jako nebezpečný odpad.

              Z uvedeného vyplývá, že v případě stanoveném v bodě b) musí původce či oprávněná osoba vždy zařadit odpad jako nebezpečný, ale dále má 2 možnosti. Buď  s ním bude jako s nebezpečným nakládat nebo požádá pověřenou osobu o hodnocení jeho nebezpečných vlastností a vydá-li pověřená osoba osvědčení, že odpad žádnou z těchto vlastností nemá, může je přeřadit pod katalogové číslo tohoto druhu odpadu neoznačené jako nebezpečný odpad a nadále s ním nakládat jako s odpadem ostatním.

 

ad c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.

 

Jako s nebezpečnými je dále podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech nutné nakládat s odpady, které jsou smíšeny nebo znečištěny některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů. V tomto případě, jde-li o homogenní směsi odpadů platí v podstatě totéž, co pro nebezpečné odpady uvedené v bodě b). Jde-li o heterogenní směs odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností nejspíš nebude možné a s takovýmto směsným odpadem bude nutné nakládat vždy jako s odpadem nebezpečným, kromě odpadu komunálního. Směsný komunální odpad byl v souladu se Směrnicí ES k nebezpečnému odpadu z režimu nebezpečných odpadů vyčleněn (§ 6 odst. 3 zákona). 

 

Úplný výčet případů, ke kterým se váže povinnost původců a oprávněných osob zařadit odpad do kategorie nebezpečný a jako s takovým s ním nakládat je uveden v § 6 odst. 2 zákona, který zahrnuje jak případy uvedené v bodech a), b), c) odst. 1, ale i všechny případné další možnosti, když v  souladu s definicí nebezpečného odpadu stanoví,  že nebezpečnými odpady jsou i všechny další odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona. Sem lze nepochybně zařadit i případy přiřazování kategorie odpadům, které nebylo možné zařadit podle Katalogu odpadů pod jiné katalogové číslo, než číslo končící dvojčíslím „99“ – odpady jinak blíže neurčené. U těchto odpadů platí, že pro přiřazení kategorie těmto druhům odpadů  podle Katalogu odpadů se vychází z plné odpovědnosti původce nebo oprávněné osoby za správné zařazení odpadu.

 

Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie „N“ pro odpad nebezpečný, „O“ pro odpad ostatní a  „O/N“ pro odpad kategorie „O“ dle Katalogu, který nemá zrcadlovou položku, přeřazeného do kategorie „N“ – např. po jeho kontaminaci („N/O“ podle nového zákona nemůže nastat, neboť odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů v rámci Katalogu odpadů nelze přeřazovat do kategorie „O“).

 

Příklady zrcadlových  položek  v Katalogu odpadů:

 

-  vytěžená zemina a kamení:

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

 -  kaly z čištění odpadních vod:

19 08 11*  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12    Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
pod číslem 19 08 11

-  stabilizované odpady, např.:

19 03 04*  Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný

19 03 05    Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 06*Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

 

Jak bylo výše uvedeno, zařazování odpadů pod zrcadlové položky Katalogu odpadů spadá do přiřazování kategorie „nebezpečný odpad“ odpadům podle § 6 odst.1 bodu b). Na uvedených příkladech konkrétních odpadů z Katalogu odpadů lze demonstrovat možnosti, které mohou nastat.

V  prvním případě – vytěžené zeminy – se jedná o uvedený případ v plné šíři-bude záležet na stupni a druhu kontaminace. V případě, že bude kontaminovaný odpad zařazen pod katalogové číslo 17 05 03, tj. jako nebezpečný, nemusí původce nebo oprávněná osoba žádat pověřenou osobu o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto odpadu. Bude-li mít pochybnosti, že druh nebo stupeň kontaminace není takový, aby odpad dosáhl kriterií pro některou z NV a chce s ním nakládat jako s odpadem ostatním, musí získat osvědčení o vyloučení všech nebezpečných vlastností.

V případě kalů z čističek jde o případ, kdy se nebezpečné složky dostanou do odpadu ze vstupních „surovin“ (znečištěné odpadní vody), z nichž vzniká. Vše ostatní platí  stejně jako u výše uvedeného odpadu vytěžených zemin.

Stabilizované /solidifikované/ odpady jsou zcela jiným případem. Jedná se o upravené, většinou nebezpečné odpady, ze kterých se touto úpravou stává zcela jiný druh odpadu než byl původní odpad před úpravou. Tento nový druh odpadu je nutné znovu zařadit podle Katalogu odpadů (pod některé z katalogových čísel stabilizovaných odpadů – podskupina odpadů 19 03) a rozhodnout, zda to bude katalogové číslo tohoto odpadu s nebezpečnými vlastnostmi nebo téhož odpadu, který však nebezpečné vlastnosti nemá (tedy rozhodnout se pro konkrétní katalogové číslo ze dvou zrcadlových položek  v této podskupině).  Bude tedy nutné pro jejich zařazení podle Katalogu odpadů  vždy provést hodnocení stabilizovaného odpadu pověřenou osobou a ověřit tak stupeň účinnosti technologie stabilizace pro jednotlivé druhy nebezpečných odpadů. Teprve na základě  vydaného osvědčení lze s těmito odpady nakládat jako s odpady ostatními.

 

Z dotazů:

Jak zařazovat znečištěné obaly, lze využít katalogové číslo 15 01 10?

 

Komise MŽP pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) rozhodla, že kód katalogového čísla 15 01 10 lze používat pro zařazování směsí obalových odpadů z různých materiálů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné pouze v tom případě, že příslušný krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností vydal souhlas k upuštění od jejich třídění a odděleného shromažďování podle § 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona o odpadech. V ostatních případech je nutné zařazovat tyto odpady pod jednotlivá katalogová čísla 15 01 01 až 15 01 09 podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny, přičemž jim bude přiřazena kategorie „O/N“.

 

Nebezpečné vlastnosti odpadů, jejich hodnocení

 

Příloha č. 2 a § 7 až § 9 zákona o odpadech, vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. Nebezpečné vlastnosti odpadů (NV) uvedené v příloze č. 2 zákona jsou plně v souladu s nebezpečnými vlastnostmi odpadů podle přílohy Směrnice č. 91/689/ES o nebezpečném odpadu.

 

Osvědčení (§ 9 a vyhláška č. 376/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.)

 

1)       Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (§ 9) je možné vydat pouze po vyloučení všech 14 nebezpečných vlastností (na základě písemně zdůvodněného úsudku nebo porovnání kritérií s výsledky zkoušek, u zdravotnických NV podle obsahu a vlastností chemických látek, u infekčnosti – hodnocení vzniku z hlediska přítomnosti infekčního agens)

2)       původce nebo oprávněná osoba zasílá osvědčení nebo sdělení neprodleně ČIŽPu a krajskému úřadu

3)       Vydává se maximálně na 4 roky, musí obsahovat podmínky platnosti a podmínky a četnost kontrol

4)       ČIŽP a krajský úřad mohou jeho platnost ve správním řízení  (odvolání bez odkladného účinku:

a)      pozastavit – pochybnosti, až na 60 dnů

b)      odejmout – pokud se pochybnosti potvrdí – nebyly dodrženy postupy, metody nebo odpad má NV.

 

Vyhláška č. 376/2001 sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění upravuje:

 

1. obsah žádosti o udělení pověření a zápis do seznamu pověřených osob MŽP nebo MZDr.

2. obsah školení pro hodnocení NV

3. metody hodnocení NV

4.Postup hodnocení NV odpadů:

 

 

- na základě zdůvodněného písemného úsudku, nelze-li:

- u vlastností H1 – H3 a H12 - H14 porovnáním hodnot ukazatelů NV s výsledky zkoušek provedených postupy podle metod uvedených v příloze č. 3 vyhlášky

- u vlastností H4 až H8 a H10 až H11 – na základě obsahu chemických látek v odpadu obsažených podle kriterií v příloze č.2, vlastnost H9 (infekčnost) – na základě odborného zhodnocení technologie produkující odpad z hlediska možného obsahu infekčního agens

 

5. obsah žádosti o osvědčení

6. vydávání a obsah osvědčení:

-   identif. údaje o původci

-   název, popis vzniku, kategorie a katalog. č. odpadu,

-   způsob, metody odběru vzorků a hodnocení NV,

-   výsledek , zdůvodnění

-   doba a podmínky platnosti,

-   četnost a způsob kontrol,

-   závěr,

-   přílohy,

-   datum, podpisy

 

Zásady: zkoušky lze provádět pouze v laboratořích s osvědčením podle ČSN EN ISO/IEC 17025 podmínka hodnocení: stabilita odpadu a stabilita technologie vzniku (řízené procesy, ve kterých vznikají odpady neměnné kvality)

 

 

Příklady, problémy  - časté dotazy:

 

1) Pleny z domova důchodců, ústavu sociální péče a podobných zařízení zařadit dle do podskupiny
18 01 04 kategorie ostatní odpad nebo 18 01 03 kategorie nebezpečný odpad:

 

18 01 03*  Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce3b)

18 01 04    Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

 

Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

 

Podle Katalogu odpadů, se použitým plenám přiřazuje katalogové číslo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.

 

Při každém nakládání s odpady je nutné posuzovat míru rizika odpadu, což musí být zahrnuto ve vhodném shromažďování, sběru, transportu a vlastním zneškodnění. Obecná pravidla jsou dána vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Každé zařízení musí vypracovat podrobný popis nakládání v provozním řádu včetně zhodnocení míry rizik jednotlivých kroků a provedení opatření na jejich minimalizaci. Způsob hodnocení nebezpečné vlastnosti infekčnosti je velmi problematický a podle metod, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností a shrnutí poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO), se vždy hodnotí podle místa vzniku, potenciálního rizika a množství rizikového odpadu.

 

Obdobná je i situace uvedená v našich zákonech. Proto je zařazení použitých plen do nebezpečných odpadů zcela oprávněné z hlediska nutnosti nakládat s tímto odpadem specifickým způsobem a to především z hlediska ochrany zdraví pracovníků manipulujících s odpadem a následně z hlediska ochrany veřejného zdraví. Není však nikde uveden způsob ani hodnocení rizik při manipulaci s použitými plenami a jejich následné zneškodnění. Rozhodující pro hodnocení rizika při spalování tohoto typu odpadu není infekčnost, resp. jejich kontaminace, pro kterou jsou zařazeny do kategorie „N“, ale chemické složení plen a inkontinentních pomůcek. Z těchto důvodů není nezbytné, aby byly spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů, pokud jejich chemické složení umožňuje spalování ve spalovnách ostatních. Toto rozhodnutí je v kompetenci orgánů ochrany ovzduší.

 

Kontrolní otázky:

 

1. Otázka: Jak se označuje kategorie odpadů pro účely jejich evidence?

    

Odpověď: Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie „N“ pro odpad nebezpečný, „O“ pro odpad ostatní a  „O/N“ pro odpad kategorie „O“ dle Katalogu, který nemá zrcadlovou položku, přeřazeného do kategorie „N“ – např. po jeho kontaminaci. Pokud kontaminovaný odpad zrcadlovou položku v Katalogu má, zařadí se pod katalogové číslo té z nich, která je v Katalogu označena hvězdičkou a přiřadí se označení „N“. Případ označení kategorie „N/O“ (nebezpečný odpad podle Seznamu nebezpečných odpadů přeřazený do kategorie ostatní odpad) podle nového zákona nemůže nastat, neboť odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů v rámci Katalogu odpadů nelze přeřazovat do kategorie „O“).

 

2. Otázka: Které odpady jsou vždy považovány za nebezpečné?

 

Odpověď: Odpady uvedené na Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.)