Více času na podstatné

Kde najít od 1.1.2011 nejrychleji správce vodního toku?

10.01.2011 08:30
K 1. lednu 2011 proběhla transformace Zemědělské vodohospodářské správy. V rámci tohoto procesu byla převedena správa veškerých drobných vodních toků v působnosti ZVHS na státní podniky Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry a Lesy ČR. Současně s převodem správy přešlo na nové správce právo hospodaření k pozemkům s korytem takového vodního toku, vodní díla s takovým vodním tokem související a pozemky pod těmito vodními díly, pokud byly tyto nemovitosti ve vlastnictví státu (tam, kde ZVHS měla právo hospodaření). Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) nadále jako tzv. „zbytková“ organizační složka státu spravuje po 1. lednu 2011 hlavní odvodňovací zařízení, včetně souvisejících čerpacích stanic.

 

Údaje o změnách ve správcovství vodních toků provedených v souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy jsou k dispozici na stránkách ISVS VODA na adrese www.voda.gov.cz pod záložkou Evidence ISVS. Aplikace umožňuje vyhledávání vodních toků jak podle názvu, tak i podle územní působnosti (obec, město). Je tedy využitelná pro vodoprávní úřady, obecní zastupitelstva i širší laickou veřejnost.

 

Zdroj: eAGRI