Více času na podstatné

Kdy měděný šrot přestává být odpadem?

05.08.2013 12:32

Nové Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013 stanovuje kritéria, která vymezují, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Měděným "šrotem“ se rozumí kovový šrot obsahující převážně měď a slitiny mědi. Měděný šrot přestává být odpadem, jsou-li při jeho přepravě od výrobce k dalšímu držiteli splněny všechny tyto podmínky: 1) měděný šrot získaný procesem využití splňuje kritériauvedená v oddílu 1 přílohy I; 2) odpad používaný jako vstupní materiál pro proces využitísplňuje kritéria uvedená v oddílu 2 přílohy I; 3) odpad používaný jako vstupní materiál pro proces využitíbyl zpracován v souladu s kritérii, která jsou uvedenav oddílu 3 přílohy I. Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013 ke stažení ZDE.