Více času na podstatné

Kick-off meeting v rámci revize dokumentu BREF Velká spalovací zařízení

08.11.2011 09:25

Ve dnech 25.10. až 28.10. 2011 se v sídle Evropského úřadu IPPC, Sevilla - Španělsko uskutečnilo úvodní setkání mezinárodní technické pracovní skupiny TWG, tzv. "kick-off meeting". Toto setkání je součástí procesu revize dukumentů BREF a svolává se za 3 až 5 měsíců od aktualizace členů mezinárodní technické pracovní skupiny. Proces revize dokumentů BREF a výměny informací je nově popsán v dokumentu "Pokyny pro praktická opatření pro výměnu informací o BAT, dle čl. 13 (3) (c) směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích ('Guidance on the practical arrangements for the exchange of information on BAT')

Na setkání se projednávaly připomínky jednotlivých členů TWG, tzv. "wish list" (bylo zasláno před 2000 připomínek), rozsah, obsah a struktura dokumentu a metodika sběru dat, např:

- obsah BREFu - činnosti dle přílohy 1 směrnice IED: 1.1 Spalovací zařízení s tepelným příkonem 50 MW a více; 1.4 Zplynování či zkapalňování černého uhlí nebo jiných paliv o celk. tepelném příkonu 20 MW nebo více; 5.2 Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spoluspalování odpadů

- Rozdělení dokumentu podle druhů paliv - pevná, kapalná a plynná paliva (3 hlavní kapitoly)

- Nové a jasné definice některých pojmů (např nové a stávající zařízení; jednotka / zařízení / provozovna; komerční/konvenční paliva; normální / jiné než normální podmínky provozu, aj.)

- Nová kapitola o spalování více druhů paliv a nová část týkající se zařízení spalující plyn z odvětví výroby železa a oceli

- Zahrnutí procesů zplynování, zkapalňování a pyrolýzy spojené se spalováním

Byla představena metodika sběru dat - vytvoření dotazníku pro jednotlivá zařízení, jako jedna z klíčových částí získávání informací. Také se dohodlo vytvoření dvou pracovních podskupin. Jedna pro oblast týkající se ekonomickcý otázek a druhá pro procesy 'zplynování, pyrolýzu a zkapalňování'. V případě potřeby bude vytvořena ještě další podskupina pro ověření a analýzu dat získaných z dotazníků.

V průběhu prosince se uskuteční workshop zaměřený na problematiku dotazníku, následně bude dotazník testován a v únoru rozeslán pro vyplnění. Uzávěrka pro zaslání informací a podkladů je začátek května. Následně bude vytvořen první draft a v případě potřeby i druhý s možností připomínkování v průběhu tvorby. Celková doba procesu revize dokumentu BREF VSZ se odhaduje na 23 - 36 měsíců (v závislosti zda bude vytvořen jeden či dva drafty)

Jednání se za Českou republiku zúčastnili jeden pracovník MPO a vedoucí TPS Velká spalovací zařízení.

 

Zdroj: IPPC