Více času na podstatné

Koaliční smlouva - oblast životní prostředí

14.07.2010 08:05

Koalice chápe životní prostředí jako prostor pro život. Ochrana životního prostředí proto není pouze ochranou přírody, ale představuje také regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů.

Koalice se hlásí k myšlence udržitelného rozvoje, která znamená harmonické provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní na současné úrovni i za ekonomicky obtížné situace. Koalice vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.

Největším současným problémem stavu životního prostředí v ČR je kvalita ovzduší, zejména znečištění ovzduší drobnými prachovými částicemi, které představuje riziko pro lidské zdraví. Prioritou koalice je snížení této zátěže. Bude proto prosazovat energetické úspory a efektivní hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě, ať už jde o moderní účinné technologie výroby, účinně zateplené budovy, výstavbu nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně spotřebitelů snižuje spotřebu energetických zdrojů, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je ekonomicky efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby využití tepla. Koalice bude podporovat ekologicky čisté výroby energie, tedy jadernou energetiku a efektivní obnovitelné zdroje, které mohou významně přispět k energetické bezpečnosti ČR, tedy snížení energetické závislosti ČR na cizích zdrojích.

Koalice bude podporovat především budování takové dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Bude prosazovat efektivní protihluková opatření, která ochrání obyvatele před negativními vlivy dopravy, a bude také podporovat rozšíření sítě rychlostních silnic, dálnic a železnic. Ve městech a obcích bude koalice podporovat zavádění nízkoemisních zón, využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, cyklostezek a zachování městské zeleně.

V oblasti odpadového hospodářství bude koalice usilovat o změnu hierarchie v nakládání s odpady. Primární bude prevence vzniku odpadů, dále recyklace, materiálové a energetické využití odpadů. Cílem koalice je nezvyšovat finanční zátěž obyvatel řádným nakládáním s odpady. Koalice bude rovněž usilovat o přiměřenou materiálovou bezpečnost ČR.

Koalice považuje za potřebné likvidovat staré ekologické zátěže ekonomicky efektivně, s ohledem na možnosti státního rozpočtu a současnou hospodářskou situaci. Ve věci „superzakázky“ bude postupovat v souladu s právními předpisy.

Odpovědně posoudí předložené nabídky a rozhodne tak, aby byly splněny všechny požadavky na transparentnost procesu, ekonomickou výhodnost a ekologickou relevanci, tedy jistotu dostatečného vyčištění daného území. Výše uvedenou podporu úspor energie, využití jaderné energie a efektivních obnovitelných zdrojů koalice považuje za významná opatření proti změně klimatu. Za základní přístup k problematice změny klimatu považuje koalice adaptaci na tuto změnu. Další opatření se budou týkat technických a přírodě blízkých opatření v krajině tak, aby ČR a její obyvatelstvo bylo připraveno na náhlé přírodní jevy, zejména povodně, období sucha, nedostatek podzemní vody, obecně jiný koloběh vody v krajině, erozi půdy, případně další environmentální rizika.

Koalice je připravena ekonomicky zvýhodnit zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí a technologií s nízkými energetickými a materiálovými nároky. Chce vytvořit proexportní opatření pro podporu uplatnění těchto technologií na zahraničních trzích. Dlouhodobým cílem úsilí ČR v mezinárodním obchodu bude odstranění celních bariér pouze u takových výrobků, které jsou ekologicky šetrné, resp. koalice bude na mezinárodní úrovni podporovat snahu Francie o znevýhodnění obchodu s výrobky, které nejsou vyrobeny za ekologicky srovnatelných podmínek. Koalice bude podporovat efektivní využití nerostných i druhotných surovin. Odstranění starých ekologických škod – závazků státu z privatizace – musí být nákladově efektivní.

Koalice si váží zájmu veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírody. Považuje za nezbytný co nejširší přístup občanů k informacím o životním prostředí, což je důležité pro zajištění co nejprůhlednějších procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Je připravena zjednodušit posuzování vlivů projektů na životní prostředí v procesu EIA s cílem je zvýšit efektivitu procesů a ochranu práv místních obyvatel.

Ochranu přírody a zachování biodiverzity považuje koalice za nezbytnou podmínku pro kvalitní život obyvatel ČR. Koalice bude usilovat o efektivní využití těch nástrojů ochrany přírody, které nesou dostatečný ochranný výsledek. V ochraně životního prostředí, včetně ochrany přírody, dává koalice přednost dohodě před zaváděním nové regulace.

Koalice klade důraz na zachování přírodního a kulturního rázu české krajiny. Územní plánování musí být nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich začlenění do krajiny. Koalice podporuje rozumné zemědělské hospodaření, využití půdy také pro pěstování vytrvalých energetických plodin a bude podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i klimatickým vlivům.

Koalice bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí, o snížení administrativní zátěže občanů a podnikatelů a o elektronizaci agend státní správy.

Koalice připraví státní energetickou koncepci a novou surovinovou politiku tak, aby byla zajištěna odpovídající materiálová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix. Z hlediska ochrany životního prostředí jde o co nejnižší dopady těžby surovin, výroby a přenosu energie na jednotlivé složky životního prostředí a ochranu klimatického systému Země při vynaložení přiměřených prostředků a využití nejefektivnějších opatření.

 

Termíny:

 

1) návrh energetické a surovinové politiky do března 2011, včetně EIA do konce roku 2011

Koalice zachová územní limity těžby hnědého uhlí a bude usilovat o jejich legislativní zajištění.

2) novela horního zákona do konce roku 2011, která zajistí povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin zejm. uhlí a odstraní možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech. Novela energetického zákona, která zavede autorizace na nové zdroje výroby elektřiny.

Koalice zajistí efektivní ochranu ovzduší a zdraví obyvatel před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a spalováním nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích.

3) přijetí nového zákona o ochraně ovzduší do konce roku 2011. Koalice podporuje kvalitní péči o přírodu a krajinu zahrnující rovnovážný rozvoj hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů v území. Cílem koalice je zlepšování ekologické stability krajiny, včetně podpory pěstování lesů s přirozenou druhovou skladbou, zvyšování přirozených retenčních schopností krajiny a zachování biodiverzity.

4) do konce roku 2011 vypracování strategie péče o krajinu na základě Evropské úmluvy o krajině a její uplatnění prostřednictvím relevantních strategických dokumentů.

Koalice zpracuje nový zákon o odpadech, postavený s důrazem na důsledné dodržování ekologických a technických standardů EU, principů hospodářské soutěže a principů rozšířené odpovědnosti výrobců. Zákon konkrétně vymezí priority při nakládání s odpady s preferencí prevence, recyklace a energetického využití před spalováním a skládkováním.

5) přijetí nového zákona o odpadech do konce roku 2012

Koalice zajistí efektivní kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy.

6) přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu navyšujícího poplatky za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu do konce června 2011. Do konce roku 2013 přijetí nového zákona o ochraně půdy, který zajistí ochranu veškeré půdy na základě jak tržních, tak ekologických hodnot.

 

Celý text koaliční smlouvy ZDE