Více času na podstatné

Komise pomáhá členským státům dosáhnout udržitelného nakládání s odpady

21.03.2013 07:12

Každý občan EU vyprodukuje přes 500 kg komunálního odpadu ročně, přičemž více než třetina ho putuje rovnou na skládku. Zatímco některé členské státy dokáží tyto zdroje produktivně využít a recyklují nebo kompostují zhruba 60 % svého komunálního odpadu, jiným se tolik nedaří. Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik se v Bruselu účastní semináře, jehož cílem je pomoci členským státům, které v oblasti udržitelných postupů nakládání s odpady zaostávají. Seminář by jim měl pomoci optimalizovat odpadové politiky prostřednictvím individuálních plánů obsahujících praktická doporučení zaměřená na účinné provádění právních předpisů EU o odpadech. Semináře se účastní Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zároveň publikovala hloubkovou analýzu pokroku dosaženého v oblasti politik nakládání s komunálním odpadem v EU za uplynulé desetiletí.

 

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Řada členských států je stále ještě silně závislá na skládkování, což neodpovídá našim snahám o vytvoření Evropy účinněji využívající zdroje. Ukládání odpadu pod zem představuje obrovské ztráty vzácného materiálu a promarněnou příležitost pro vytváření pracovních míst a hospodářského růstu a pro omezení vlivu odpadů na lidské zdraví. V současné hospodářské situaci je třeba hledat nové způsoby lepšího nakládání s odpady, které lze využít jako podnět pro vytváření pracovních míst a které zároveň sníží tlak na přírodní zdroje.“

Přestože v oblasti nakládání s odpady a provádění právních předpisů o odpadech došlo v celé EU ke značnému pokroku, ve většině členských států (ne-li ve všech) je nadále co zlepšovat.

V plánech se zdůrazňuje nutnost využívat ke zlepšení nakládání s komunálním odpadem ekonomické nástroje, jako jsou daně ze skládkování a spalování a zákaz těchto činností, systémy odpovědnosti výrobců a pobídky na podporu předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného využití a recyklace (např. systémy poplatků podle množství odpadu). K dalším doporučením obsaženým v plánech se řadí lepší sledování a statistiky, posílení odděleného sběru odpadu, lepší správa, aktualizace strategií nakládání s odpady a opatření vedoucí k větší účasti veřejnosti.

Dále se v plánech uvádí, že prioritami pro budoucí investice do nakládání s odpady by měly být předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné využití, recyklace a kompostování, tedy varianty doporučené v hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovené rámcovou směrnicí o odpadech. Toto doporučení je odrazem víceletého finančního rámce na období 2014–2020, jehož nové předběžné podmínky v souvislosti se strukturálními fondy EU stanoví, že financované projekty by měly být v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a měly by pomáhat členským státům dosáhnout právně závazných cílů EU, mezi něž patří například recyklace 50 % komunálního odpadu.

 

Další kroky

Komise má v plánu uspořádat ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí další semináře o nakládání s komunálním odpadem i v jiných členských státech. Vnitrostátní plány pro nakládání s odpady a programy předcházení vzniku odpadů, které mají členské státy Komisi předložit do prosince 2013, budou podrobeny hloubkové analýze.

Byl rovněž zahájen proces přezkumu hlavních právně závazných cílů do roku 2014, které jsou obsaženy v právních předpisech EU o odpadech. Výsledkem tohoto přezkumu mohou být návrhy, jak posílit stávající cíle tak, aby se zvýšila účinnost využívání zdrojů.

 

Souvislosti

V srpnu 2012 vydala Komise přehled srovnávající výsledky jednotlivých členských států v nakládání s komunálním odpadem. Hlavními problémy jsou přílišná závislost na skládkování (až 95 %), nízká míra recyklace (pod 20 %) způsobená špatnými systémy odděleného sběru a chybějící infrastrukturou a nedostatečné pobídky na podporu prevence vzniku odpadu, jeho opětovného využití a recyklování. Členské státy, které mají v této oblasti nejlepší výsledky – Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko – mají propracované systémy sběru odpadu, skládkují méně než 5 % odpadu a v plné míře využívají ekonomické nástroje stimulující efektivní nakládání s odpady. Prostor ke zlepšení však je i v členských státech, v nichž může vysoká míra spalování bránit rozvoji lepších variant nakládání s odpady, jako je opětovné využití a recyklování.

Rámcová směrnice o odpadech stanoví hierarchii způsobů nakládání s odpady, která upřednostňuje předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné využití a recyklaci před spalováním s využitím energie a skládkování nebo spalování bez využití energie uvádí až jako poslední možnost. Nedávná studie vypracovaná pro Komisi odhaduje, že úplné provedení právních předpisů EU o odpadech by přineslo roční úsporu 72 miliard EUR, zvýšilo by roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard a do roku 2020 by dalo vzniknout více než 400 000 pracovních míst.

Uvedený seminář je součástí širší iniciativy na podporu dodržování právních předpisů. Po vydání srovnávací tabulky v srpnu 2012 pořádala Komise v posledním čtvrtletí roku 2012 dvoustranné semináře, jejichž záměrem bylo lépe porozumět situaci v každém z daných deseti členských států a vypracovat vnitrostátní plány s konkrétními možnostmi, jak zlepšit nakládání s odpady.

 

Další informace:

Plány pro jednotlivé členské státy:

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

 

Proces přezkumu cílů:

https://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Středisko environmentálních údajů o odpadech (Eurostat):

https://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Internetové stránky Komise o nakládání s odpady:

https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

 

Zdroj: https://ec.europa.eu